ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ  อพวช. สร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้”

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ  อพวช. สร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้”

 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สูใจใต้ ”  สร้างสรรค์แรงบันดาลใจการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมให้กับเยาวชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขยายโอกาสการเรียนรู้ พร้อมจัดกิจกรรมอบรมครู และค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้ เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน และประชาชนชายแดนภาคใต้ โดยมีรศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2563 ณ
อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีของการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี  รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ  และ ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร  รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  กล่าวความเป็นมา


รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ  รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สูใจใต้ ว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นอกจากจะมีภารกิจ ด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาแล้ว ยังมีภารกิจการบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ นับเป็นการบริการความรู้แก่ชุมชน ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สูใจใต้ ” ขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่เยาวชน  นับได้ว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดีและควรส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งอันจะทำให้เยาวชนและประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียง ได้เรียนรู้และตระหนักถึงวิทยาศาสตร์ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวอีกทั้งยังสามารถสร้างความสนุกสนาน เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้เข้าใจและมีความสนใจที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากขึ้น

 

ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนและประชาชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่ง อพวช. ได้ตระหนักถึงการขยายโอกาสการเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมของ อพวช. ได้กำหนดจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้” ขึ้น ให้กับเยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล เพื่อจุดประกายความคิด พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน เพื่อนำไปต่อยอดและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปสู่ความเข้าใจและพัฒนาตนเองให้เติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคมไทยต่อไป

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการ “Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” นำเสนอ 10 สุดยอดอาชีพสะเต็มที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพในอนาคตอันเป็นบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต , นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ นิทรรศการแบบสื่อสัมผัสที่สามารถเรียนรู้ผ่านการเล่นและทดลอง พร้อมค้นหาคำตอบด้วยตนเอง , สนุก ตื่นเต้น ไปกับการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ที่เยาวชนจะได้รับความสนุกสนานพร้อมสาระความรู้วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว , กิจกรรมมุมนักประดิษฐ์ และ กิจกรรมเกมและของเล่นวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเกมและของเล่นทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรม อบรมครู “การพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ และกิจกรรมค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้ เพื่อสร้างเครือข่ายให้เยาวชนได้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนทางความคิด และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างจินตนาการ สั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชน เป็นต้น

สำหรับ“คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้” กำหนดจัดขึ้นให้แก่เยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2563 โดยเริ่มจากวันที่ 24 – 27 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2563 ณ มหาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี , วันที่ 8 – 11 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา , วันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส และวันที่ 21 -24 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล

“การจัดกิจกรรมในคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้ในครั้งนี้ ยังคงมาตรการความปลอดภัยของผู้เข้าชมและเจ้าหน้าที่ รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดชิ้นงาน พร้อมระบบคัดกรองต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจตลอดการเข้าชมของผู้มาร่วมกิจกรรม และสำหรับเยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้ามพลาดสำหรับโอกาสที่ดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. โดยหวังว่านิทรรศการชุดนี้เยาวชนจะได้เรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจและสามารถพัฒนาตนเองให้เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคต” ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร กล่าวเพิ่มเติม

Related posts