คณะผู้นำคนพิการ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเข้าพบเลขาธิการ กพฐ.

คณะผู้นำคนพิการ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเข้าพบเลขาธิการ กพฐ.

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้นำคนพิการ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เข้าพบ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เพื่อแสดงความยินดีและขอรับฟังแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ ซึ่งท่านแสดงเป้าหมายและจุดเน้นที่ชัดเจน ที่จะสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิดโอกาสให้คนพิการทุกประเภทได้เรียนร่วมใกล้บ้าน โดยจะมอบหมายให้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด คณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการ ระดับจังหวัด ทำงานเชื่อมต่อกับ สถานศึกษาในพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้น ทำหน้าที่ดูแลคนพิการทุกกลุ่มที่ต้องเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประเด็นของสถานศึกษา คือครูที่สอนคนพิการในระบบเรียนร่วม อาจต้องมีระบบการจัดการในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งจะรับฟังความเห็นจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฎิบัติ ขณะเดียวกันการศึกษาในระบบโรงเรียนเฉพาะความพิการก็ยังคงมีความสำคัญ คงพัฒนาต่อเนื่องต่อไป
คณะจากสภาคนพิการที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเลขาธิการ กพฐ ประกอบด้วยคุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ เลขาธิการสภาคนพิการฯ ดร.เอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย อ.ปราโมทย์ ธรรมสโรช จากสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และคุณพิศมัย สุวรรณรังสี จากสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต

Related posts