พิธีมอบทุนการศึกษาและแสดงมุทิตาจิตให้แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านแผนกธรรมและบาลี ประจําปี 2563 (ชมคลิป)

ปทุมธานี-พิธีมอบทุนการศึกษาและแสดงมุทิตาจิตให้แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านแผนกธรรมและบาลี ประจําปี 2563 ณ ศาลาดินวัดสิงห์

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=w1lPQmAAE-o[/embedyt]

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาดินวัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระอาจารย์ พระมหาจุมพล (จิตุตพโล) ปธ.๙ เจ้าคณะอำเภอสามโคก เจ้าอาวาสวัดตำหนัก เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและแสดงมุทิตาจิตให้แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านแผนกธรรมะและบาลี โดยมีพระใบฎีกาอรรถพล อนุจารี เจ้าอาวาสวัดสิงห์/ เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดสิงห์ พระมาหาวสันต์ (ธมุมทีโป) เปรียญธรรม ๖ ประโยค อาจารย์ใหญ่ สำนักศาสนศึกษาวัดสิงห์ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ สมาเณร เข้าร่วมพิธี

ด้านพระใบฎีกาอรรถพล อนุจารี เจ้าอาวาสวัดสิงห์ /เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดสิงห์ ได้กล่าว เพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าวัดสิงห์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ที่พระภิกษุสามเณรศึกษามาตั้งแต่ โบราณกาล จึงได้ส่งเสริมสนับสนุน อุปถัมภ์และให้มีการเรียนการสอนพระภิกษุสามเณร ภายในวัดขึ้นด้วยเหตุดังนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบาย เกล้าจึงได้มีสมานฉันท์ร่วมกันจัดการเปิดการเรียนการสอน ในสำนักศาสนศึกษาวัดสิงห์ขึ้น แผนกธรรม ตั้วแต่ นธ.ตรี-เอก แผนกบาลี ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ถึง ประโยค
ป.ธ.๕ โดยมีวัตถุ ๓ ข้อคือ

๑.เพื่อเป็นการรักษาพระพุทธพจน์ และเป็นการสืบสาน พระปริติธรรมแผนก ธรรมและบาลี
๒.เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรมีความรู้และสร้างฉันทะในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี
๓.เพื่อสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกันของพระภิกษุสามเณรภายในวัดและในปีการศึกษาที่ผ่านมานี้มีพระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านดังนี้
ชั้นนักธรรมตรี จำนวน ๕ รูป
๑.พระสมพร (สมจิตุโต)เรือนทอง
๒.พระสืบพงษ์(สนุตจิตุโต)ศรีวิโรจน์
๓.สามเณรศิลา สาคเรส ๔.สามเณรปิยะ แผนสมบูรณ์
๕.สามเณรกฤษดา คานงามี


ชั้นนักธรรม โทจำนวน ๑ รูป
๑.พระธนศักดิ์ (เตชธัมุโม) นิ่มเดช ชั้นประโยค ป.ธ.๓ จำนวน ๑ รูป ๑.สามเณรวรรธนัย จันทะนาข่า ชั้นประโยค ป.ธ.๔จำนวน ๒ รูป
๑.สามเณรนาราธิป แจ้งบ้าน ต่อมาพระอาจารย์ พระมหาจุมพล(จิตุตพโล) ปธ.๙ เจ้าคณะอำเภอสามโคก เจ้าอาวาสวัดตำหนัก ได้กล่าวให้โอวาทนักเรียนผู้เข้ารับทุนการศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ณ สำนักศาสนศึกษาวัดสิงห์ ประจำปี 2563 ทุกรูป เพื่อเป็นสิริมงคลสืบต่อไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts