ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมปี 2563

นราธิวาส-ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมปี 2563

 

ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นายพรเทพ บุณยะผลึก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโกลก เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมปี 2563 โดยมีนายอภิวัฒน์ ชนะสงคราม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส นายมณี อุทรักษ์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและป้องกัน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ


โดยในที่ประชุมมีการรายงานสถานการณ์น้ำฝนและแนวโน้มปริมาณน้ำฝนในปีนี้ รวมถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโก-ลก และป่าพรุโต๊ะแดงและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมปี 2563 การก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งแม่น้ำโก-ลก เพื่อรับสถานการณ์น้ำท่วม และการดำเนินงานการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ทั้งนี้เพื่อจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมปี 2563 และเพื่อเป็นการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและการรักษาระบบนิเวศน์บริเวณป่าพรุโต๊ะแดงอีกด้วย


สำหรับการประชุมครั้งนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการป้องกันรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้ รวมไปถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำ การกักเก็บน้ำและระบายน้ำ ในพื้นที่ป่าพรุประจำปี 2563 และการบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤติอีกด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจในการบรรเทา ป้องกัน และลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts