ชุมพร –  “พิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day : การกำจัดขยะและพัฒนาบ้านพ่อหนองใหญ่”

ชุมพร –  “พิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day : การกำจัดขยะและพัฒนาบ้านพ่อหนองใหญ่”

วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.นายธีระ อนันตเสรีวิทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มาเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day การกำจัดขยะและพัฒนาบ้านพ่อหนองใหญ่ ณ บริเวณงาน “น้อมสำนึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครบรอบ ๔ ปื”

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=3vgapzoyoQ0[/embedyt]

นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชุมพรเขต ๑ กล่าว่า   สมาคมแทรชฮีโร่ หรือ สมาคมผู้พิชิตขยะนานาชาติ เป็นองค์กรการกุศลที่มีสมาซิกกระจายอยู่ทั่วโลก

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะรณรงค์กรกำจัดขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และสมาคมแทรซฮีไร่

รวมถึง แทรชฮีโร่ จังหวัดขุมพร เป็นองค์การเครือข่ายภายใต้สมาคมแทรชฮีโร่นานาชาติ ได้รณรงค์ให้ชาวชุมพร

ทุกเพศทุกวัย ได้ร่วมก้นกำจัดขยะมาเป็นเวลายาวนาน และ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นวันคล้ายวันสวรรคต

ของในหลวงรัชกลที่ ๙” เครือข่ายภาคประชาชนชาวจังหวัดชุมพร สำนึกใน “พระเมตตาบารมี..ชุมพรวันนี้

สุขร่มเย็น” จึงร่วมกันจัดทำโครงการจัดงาน “น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครบรอบ ๔

ปี” ขึ้นในวันที่ ๑๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ และสมาคมแทรซฮีโร่ชุมพร เห็นว่าเด็กและเยาวชน คือ กลุ่มคนที่ต้อง

ดูแลชาติอีกยาวนาน สมควรที่จะได้ร่มรับรู้และสนองพระเมตตาบารมีในภาคปฏิบัติโดยจัตกิจกรรม Big

Cleaning Day ขึ้น โตยประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำ Trash Hero Kids ซึ่งเป็นนักเรียน

ระรับประณมศึกษาและ Trsh Hero Teen ซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จาก ๗๐ โรงเรียน ประมาณ

๑,๒๐๐ คน มาช่วยกำจัดขยะที่นี่ ตังแต่บัดนี้ จนถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. และช่วงบ่ายจะเป็นการเรียนรู้ศาสตร์

พระราชาในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริและนิทรรศการในงาน

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา เปิดเผยว่าในฐานะรักษาราชการแก ผู้ว่าราการจังหวัดชุมพร รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมารับ ราชการที่จังหวัดชุมพร จังหวัดที่มีความสำคัญตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และยิ่งดีใจที่ได้มาเป็น

ประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันนี้ เพราะกิจกรรมนี้มีเด็กและเยาวชน และประชาชนคนชุมพร

“เมืองแห่พร” ทุกเพศทุกวัย ได้ร่มแรงร่วมใจทำในสิ่งดีๆ ให้ดียิ่งๆขึ้นไป ทำให้มีกำลังใจ และมีความมั่นใจว่า

ในช่วงระยะเวลาอีก ๑๐กว่าเตือนที่จะมีโอกาสรับราชการ จะได้ร่วมพัฒนาชุมพร ให้เป็น “มหานครต้นแบบ

แห่งการมีส่วนร่วม”ของทุกภาคส่วน ทุกเพศทุกวัย ให้เป็นจริงได้ เพราะสิ่งที่ท่านร่วมกันทำ เป็นการนำ กาย

ใจและทรัพยากรของแต่ละคน แต่ละองค์กรมารวมกัน โดยทุกฝ่ายเป็น “ผู้ให้” ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่า “ชุมพรรู้รัก

สามัคคี ทำดีเพื่อแผ่นดิน” ซึ่งหาได้ไม่ง่ายในสังคมปัจจุบันโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน และวันที่ ๑๑- ๑๓

ตุลามค ๒๕๖๓ ยังเป็นวันที่ประชาชนคนชุมพรจะร่วมกันจัดงาน “น้อมรำลีกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง

รัชกาลที่ ๙ ครบรอบ ๔ ปี” โดยที่ทุกฝ่ายช่วยกันลงขันในทุกมิติ ผม ในฐานะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ

จังหวัดชุมพร และข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกคน จะร่วมกับภาคประชาชนคนชุมพร

พัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของท่านให้เป็น “เมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ

เชื่อโยงสองฝั่งทะเล” เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาชาวชุมพรให้ทุกคน “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด”และมี

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ในอนาคตอันใกล้ นี้ต่อไป

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

Related posts