พก. เปิดกิจกรรมภายใต้โครงการชีวิตดี ครอบครัวมีคุณภาพ รู้รอบด้านอนามัยเจริญพันธุ์ สำหรับคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย

พก. เปิดกิจกรรมภายใต้โครงการชีวิตดี ครอบครัวมีคุณภาพ รู้รอบด้านอนามัยเจริญพันธุ์ สำหรับคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย

วันนี้ (10 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมไพร์นเฮิร์ท กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีรักษาราชการแทน อพก. ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พก. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการชีวิตดี ครอบครัวมีคุณภาพ รู้รอบด้านอนามัยเจริญพันธุ์ สำหรับคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย เพื่อให้รู้เท่าทันในการใช้ชีวิตในสังคม การสร้างและรักษาไว้ซึ่งครอบครัวที่อบอุ่น ป้องกันปัญหาครอบครัวและสังคม รวมทั้งการดูแลสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งในการเปิดงานได้มีการบรรยายสถานการณ์ทางสังคม ปัญหาความรุนแรงและสุขภาวะการเจริญพันธุ์ของคนพิการ และนำเสนอแผนพัฒนาสตรีพิการ รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนและส่งเสริมการป้องกันปัญหาดังกล่าว การจัดการอบรมในครั้งนี้จัดโดยสมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีคนพิการเข้าอบรมจำนวนประมาณ 300 คน

Related posts