จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนา ทำความสะอาดพัฒนาคลองสาธารณประโยชน์และทาสีกำแพงวัดถวายเป็นพระราชกุศลแด่ราชการที่ 9

นราธิวาส-จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนา ทำความสะอาดพัฒนาคลองสาธารณประโยชน์และทาสีกำแพงวัดถวายเป็นพระราชกุศลแด่ราชการที่ 9

 

ณ.วัดป่าหวาย ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาสนายเศวต เพชรน้อย นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองสาธารณประโยชน์และทาสีกำแพงวัดเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


อำเภอสุไหงปาดี บูรณาการร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าทีทุกหน่วยงาน ประชาชนจิตอาสาตำบลสุไหงปาดี จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ดัวยหัวใจ” โดยการพัฒนาคลองสาธารณประโยชน์และทาสีกำแพงรอบบริเวณวัดป่าหวายเพื่อดูแลรักษาความสะอาดความสวยงามและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


นายเศวต เพชรนุ้ยนายอำเภอสุไหงปาดี กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้ง เป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ อีกด้วย


สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองสาธารณประโยชน์และทาสีรอบบริเวณกำแพงวัดป่าหวายเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีหน่วยพระราชทาน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมด้วย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันพัฒนาเป็นจำนวนมาก


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts