ชุมพร – พิธีเปิดงานวันรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครบรอบ ๔ ปี

ชุมพร – พิธีเปิดงานวันรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครบรอบ ๔ ปี

วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๓๐น.นายธีระ อนันตเสรีวิทยาผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงานวันรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครบรอบ ๙ปี ร่วมกับนายทวีวัฒน์ เครือสาย นายกสมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร นายพิทยา วงศ์สัมฤทธิ์ ประธานศูนย์ประสานงามูลนิธิมิราเศิลออฟไฟลฟ์และกลุ่มสุมหัวทำความดี ดร,ศิริ ฐวลางกุลประธานมูลนิธิคุ้มเกล้าเพื่อไท  พันโทสมารถ นวลละออ รองประธานชมรมคนรักในหลวง จังหวัดชุมพร นายวิโรจน์ แสบางกา ประธานธนาคารสมองจังหวัดชุมพร นายอนัน รามพันธ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร นายนวพรรณ แก้วนาโพธิ์ ประธานชมรมคนรักสวี คณะกรรมการจัดงาน ผู้นำองค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนคนของชาติ ณ บริเวณงาน “เวทีกลาง แก้มลิงหนองใหญ่”

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=5hxbDb6rnMk[/embedyt]

นายทวีวัตร เครือสาย นายกสมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร กล่าวว่าในฐานะผู้ประสานงานการจัดนิทรรศการและออกร้าน การจัดงานครั้งนี้ ภาคประชาสังคมจังหวัดชุมพร ประมาณ ๓๐ องค์กร ได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมด้วยช่วยก้นจัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึง พระเมตตาบารมี..ที่รัชกาลที่ ๙ ทรงมีต่อพสกนิกรชาวชุมพร ตามคำขวัญที่ว่า “ด้วยพระเมตตาบารมี..ชุมพรวันนี้สุขร่มเย็น”โดยการปฏิบัติบูชาด้วยการทำบุญอุทิศถวาย และ สืบ สานรักษา พัฒนาต่อยอดศาสตร์พระราชาและพระราชประสงค์ของพระองค์ ที่ทรงพระราชทานโครงการ พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราตำเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในตัวเมืองชุมพร และเพื่อให้เป็นฐาน เรียนศาสตร์พระราชาโดยเฉพาะการเรียนรู้ค้นความมั่นคงทางอาหาร โดยจัดกิจกรรมต่างๆทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดงาน เช่น จัดอุทยานไฟให้สว่างไสวเพื่อดึงดูดให้ประชาชนแวะมาชม แชะ แชร์ และหาความรู้ ชิม ช้อป สินค้าบ้านๆ อาหารปลอดภัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทุกวัน และ วันพรุ่งนี้ เวลา 0๗๐๐ น. จะมีการ เจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรตัวสาร และเวลา ๑๖.๐๐ น จะมีจัดกิจกรรมกินพรี..ตามประดามี คือ ต่างคนต่างนำอาหารมาแบ่งปันกันตามอัธยาศัยในยามเย็น และเวลา ๓๙.๐๐ น. จะมีการจุดประทีปโคมไฟ จุด พลุ ๙๐ ลูก และลอยกระทงเทียน จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม สวยงมนำติดตามชม นอกจากนี้ในช่วงเช้า จะมีการ จัดเวทีอภิปราย ในหัวข้อ “พลเมืองชุมพร จะสืบสาน ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สู่ ความยั่งยืนได้อย่างไร ? และช่วงบ่าย จะมีการจัดเวทีการปลุกพื้นใจเมืองโบราณเขาสามแก้ว นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันการยิง EM Bal ด้วยหนังสะติ๊กเพื่อบำบัดน้ำเสีย มีนิทรรศการการฝึก อาชีพระยะสั้นด้านความมั่นคงทางอหาร เช่น การผลิต EM Bal การปลูกผัก ข้าวไร่ปลอดภัยจากสารพิษ รวมทั้ง นิทรรศการ “โครงการโรงงานตัวต่อเคลื่อนที่”สำหรับแปรรูปผลไม้ให้ได้คุณภาพสูงเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดทุกวัน หลังจากการจัดงานในครั้ง ภาคีเครือข่ายจะขอร่วมดูแลบ้านพ่อต่อไป ละจะร่วมกันจัด “เดิน วิ่ง บ้านพ่อ ครั้งที่ ๒”และร่วมกันจัดงาน ” ๕ ธันวา” การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกฝ่าย ทำให้ได้เสาไฟสี ๒๐๐ ตัน ตุ้มไฟ ๓๘ คุ้ม อุโมงค์ไฟยาว ๓๖เมตร ๑ ซุ้ม มีการออกร้าน กว่า ๑๐๐ ร้าน มีการแสดงบนเวที ประมาณ ๓๐ รายการ รวมทั้งมีรายการ-กินฟรี..ตามประดามี เป็นจำนวนมาก การจัดงานยืนอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง คือ พึ่งตนเองและพึ่งกันเอง โดยอาศัย ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน และที่สำคัญที่สุด คือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขุมพร นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ได้ให้ความสำคัญ และสละเวลามาเป็นประธานเปิดงาน ทำให้ทุกฝ่ายมีกำลังใจ พร้อมที่จะเคียงบ่าเคียงไหลในการร่วมกันเพิ่ม ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและพัฒนาให้ชุมพร เป็น “มหานครแห่งการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาอย่างยืน”

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา เปิดเผยว่า ผม ในนามของจังหวัดชุมพร รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาประธานเปิดงานที่ ชาวชุมพร ได้สะท้อนให้คนทั้งประเทศได้รับรู้ว่าเราชาวชุมพรมีความจงรักภักดี เรารู้รักสามัคคี เรา ทำความตีถวายเสด็จพ่อ และจะร่วมกันสานต่อให้บ้านพ่อหนองใหญ่ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ ให้เป็น ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราขาของคนทั้งประเทศตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดย ร่วมกันทำ ร่วมกันนำกายใจและทรัพยากรของแต่ละคนมาน้อมรำลึกและสำนึกในคำขวัญที่ว่า “ด้วยพระเมตตาบารมี ชุมพรวันนี้สุขมเย็น” สู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดี และทำให้ผมมี ความมั่นใจว่าแก้มลิหนองใหญ่ จะเป็นหัวใจของคนชุมพร และเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โดยเฉพาะศาสตร์พระราชาด้านความมั่นคงทางอาหารตามพระราชปณิธานของรัชกาลที่ ๙ รวมถึงเป็นแหล่ง ที่นักท่องเที่ยวทั่วไทย ประทับใจและกลับไปบอกต่อ – ขอมาอีก ผมมั่นใจว่า ชุมพร “จะเป็นมหานครแห่งการร่วมไม้ร่วมมือ” และเป็นแบบอย่างของ ความรู้รักสามัคคี ที่คนทั้งประเทศจะมาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในอนาคตอันใกล้ ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ขอขอบคุณทุกฝาย ที่ได้ช่วยกันจัดงานด้วยความรัก สามัคคี ร่วมกันทำความดีเพื่อเสด็จพ่อ ร. ๙ ของชาวไทยอย่างไร้เงื่อนไข ขอขอบพระคุณอีกครั้งครับ

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts