ผู้ตรวจการแผ่นดิน สร้างโอกาสเด็กไทยได้ศึกษาต่อ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ระดมสรรพกำลังร่วมสร้างเส้นทางชีวิตแก่เด็กไทยที่ไร้โอกาสไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ

 


ผู้ตรวจการแผ่นดิน เดินหน้าระดมสรรพกำลัง 14 จังหวัดภาคใต้ หวังผลผลักดันโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 หลังพบสถิตินักเรียนทั่วประเทศเรียนจบชั้น ม.3 แล้วไม่ได้เรียนต่อในปีการศึกษา 2563 สูงถึง 20,781 คน โดยเฉพาะในเขตภาคใต้มีจำนวนมากถึง 2,662 คน พร้อมจัดสัมมนาองคาพยพในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เผยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมงบประมาณรองรับนักเรียนทั่วประเทศกว่า 21 ล้านบาท เข้าฝึกวิชาชีพต่ออีก 6 เดือน เริ่มปีงบ 64 นี้


นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กนักเรียนครอบครัวยากจนและมีความจำเป็นต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีที่เรียนจบ ม.3 จากแรงงานไร้ฝีมือได้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำกลายเป็นแรงงานมีฝีมือได้ค่าจ้างที่สูงขึ้นสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้หาเลี้ยงครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้นำร่องโครงการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ จากนั้นได้ขยายโครงการออกไปทั่วประเทศภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานส่วนกลางประกอบด้วย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน

โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ในระดับจังหวัดประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธาน หัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนองค์กรเอกชน เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งทุกจังหวัดได้เริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2563 เป็นปีแรก พร้อมคู่มือการดำเนินงาน 12 ขั้นตอน และแนวทางการขับเคลื่อนอย่างครบวงจรตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ ได้แก่การสำรวจหาเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ ม.3 และเชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมโครงการ กระบวนการกลางน้ำ ได้แก่ การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและสนับสนุนเงินสงเคราะห์ระหว่างฝึกอบรม จนถึงกระบวนการปลายน้ำ ได้แก่การสำรวจและเตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับเด็กที่ผ่านการฝึกอบรม จากผลการสำรวจข้อมูลของเด็กนักเรียนจากการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมาพบว่ามีนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศจำนวน 489,012 คน เรียนต่อในระบบ จำนวน 468,231 คน ไม่ได้เรียนต่อ จำนวน 20,781 คน, และมีแนวโน้มมากขึ้นในทุก ๆ ปี

ดังนั้น เพื่อให้โครงการขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างปราศจากปัญหาและอุปสรรค จึงกำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานในปี 2563 พร้อมชี้แจงแนวทางและข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการฯ ในปีงบประ มาณ 2564 แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดทั่วประเทศ อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายโดยเริ่มจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีรายงานจำนวนนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 73,598 คน เรียนต่อในระบบ จำนวน 70,936 คน ไม่ได้เรียนต่อ จำนวน 2,662 คน
ด้าน พ.ต.ท. กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า การประชุมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากจังหวัดสงขลาในฐานะเจ้าบ้าน จากนั้นเป็นการสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อทราบถึงสถิติการดำเนินโครงการของทุกจังหวัด และจังหวัดที่ยังไม่ได้จัดการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ข้อเสนอแนะการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ปฏิทินดำเนินงาน แนวทางการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลาง และวิธีใช้ระบบรายงานผลการดำเนินโครงการฯ (VSEP) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในภาคใต้ครั้งนี้จะดำเนินการจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดพร้อมกัน3 ภาค(ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต กล่าวทิ้งท้ายว่า ทุกหน่วยงานได้ตั้งใจและร่วมกันบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าวโดยในปีงบประมาณ 2564 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ เพื่อใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการจำนวน 21,604,300 บาท และเมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2564 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะสรุปรายงานพร้อมจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและให้การสนับสนุนหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันต่อไป

 

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

Related posts