ชุมพร – พิธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดเขาเจดีย์ พระครูสังฆรักษ์ชัยรัตน์ ชนาสโภ

ชุมพร – พิธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดเขาเจดีย์ พระครูสังฆรักษ์ชัยรัตน์ ชนาสโภ

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น.พระเดชพระคุณ  พระราชวิจิตรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร ประธานฝ่ายบรรพชิต พร้อม พระครูศรีธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอประทิว  พระครูสถิตญาณปยุต เจ้าคณะตำบลทะเลทรัพย์   นางสาววราพร จันทราช รก.แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร ประธานฝ่ายคฤหัสถ์

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=2nCa1DxQAr0[/embedyt]

นางสาววราพร จันทราช กล่าวรายงานพิธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดเขาเจดีย์พร้อมถวาย พระเดชพระคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณ มอบตราตั้ง  พระครูสังฆรักษ์ชัยรัตน์ ชนาสโภเจ้าอาวาสเขาเจดีย์ ณ วัดเขาเจดีย์ ตำบลบางสน อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร

ตราตั้งเจ้าอาวาส ที่ ชพ. 001/211 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 แห่งกฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญติ คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญติ คณะสงฆ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 จึงได้แต่งตั้งให้ พระครูสังฆรักษ์ชัยรัตน์ ฉายา ชนาสโก อายุ 43พรรษา 17 วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดถ้ำพรุตระเคียน ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาเจดีย์ ตำบลบางสน อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร มีหน้าที่และอำนาจ ตามความในมาตรา 37 และมาตรา 38แห่งพระราชบัญญติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 พระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ ที่อาศัยอยู่ ในวัดเขาเจดีย์ จงอยู่ ในโอวาทของเจ้าอาวาส ผู้ได้รับการแต่งตั้งแล้วนั้น ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง  มติ และประกาศ ของมหาเถรสมาคมขอจงถึงความเจริญงอกงาม ไพบูลย์ ในบวรพุทธศาสนา ตลอดกาลนาน เทอญฯ   ออกตราตั้งเจ้าอาวาส  พระราชวิจิตรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts