นายกรัฐมนตรีร่วมกิจกรรม VALAYA จิตอาสาปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา (ชมคลิป)

ปทุมธานี-นายกรัฐมนตรีร่วมกิจกรรม VALAYA จิตอาสาปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=mZOgwkjctC0[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10:30 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย คณะรัฐมนตรี และคู่สมรส ร่วมกิจกรรม VALAYA จิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ดำเนินงานด้านจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง มีความโดดเด่นในด้านการปลูกฝัง เป็นที่ยอมรับ ส่งเสริมและพัฒนาจิตสำนึกของนักศึกษาและบุคลากรในการเป็นผู้ให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจ สมัครใจ พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ สติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น มหาวิทยาลัยจึงมีกิจกรรมด้านจิตอาสาพัฒนา จิตอาสาเฉพาะกิจ จิตอาสาภัยพิบัติ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งสามารถเป็นต้นแบบและเผยแพร่ความมีจิตอาสาไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้คณะรัฐมนตรียังได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยฐานที่ 1 ภูมิพลังแผ่นดิน เป็นการแนะนำศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (Valaya Land) เยี่ยมชมการนำเสนอโครงการในพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และห้องจัดแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ จากนั้นนายกและคณะรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเปิดกิจกรรม “VALAYA จิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ และเข้าร่วมกิจกรรมในฐานที่ 2 อุทกธารอาหารเพื่อชุมชน ร่วมทำกิจกรรมมัจฉาร่าเริง ปล่อยปลาและให้อาหารปลา กิจกรรมลูกอมปลาอารมณ์ดี พร้อมทั้งปลูกพืชน้ำในกิจกรรมผักน้อยลอยน้ำ เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน พร้อมทั้ง กิจกรรมหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตของมหาวิทยาลัย จากนั้นเดินทางไปยังฐานที่ 3 ความมั่นคงด้านอาหารเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีกิจกรรมการปลูกผักเกษตรคนเมือง ในกิจกรรมอากาศดีที่ Valaya ร่วมชมกิจกรรมปลารับแขก

นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการเรียนการสอน Active Learning ร่วมกับนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบ “GPAS 5 Steps” และ “ห้องเรียน 3 ดี”ที่ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พัฒนาขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมร่วมกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ และฐานที่ 4 วิถีไทยร่วมสมัย เป็นการเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือน การทำน้ำยาล้างจานร่วมกับนักศึกษาจิตอาสาวไลยอลงกรณ์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนรอบมหาวิทยาลัย

ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมวิถีประชารัฐ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ชมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปร่วมพัฒนาบริการด้านวิชาการและส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม “พันธุ์กล้าจากพ่อ” โดยแจกพันธุ์พืช-ผักให้กับประชาชนภายในงาน นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ที่มาให้การต้อนรับในเรื่องต่างๆ เพื่อหารือและหาแนวทางแก้ไขในการพัฒนาและจัดกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสต่อไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts