ผวจ.และเหล่ากาชาดศรีสะเกษ มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ’กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ที่อำเภอน้ำเกลี้ยง

ศรีสะเกษ-ผวจ.และเหล่ากาชาดศรีสะเกษ มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ’กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ที่อำเภอน้ำเกลี้ยง

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563

สนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท โดยอำเภอน้ำเกลี้ยง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จิตอาสา ร่วมก่อสร้างบ้านเพื่อมอบให้แก่ นายประมวล คำแก้ว ราษฎรบ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 7 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้พิการทางด้านร่างกาย มีฐานะยากจน โดยมีสมาชิกครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกัน จำนวน 2 คน

ทั้งนี้ ได้ร่วมมอบสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็นกับการครองชีพ รวมทั้งเมล็ดพืชพันธุ์ผักเพาะปลูก สำหรับประกอบอาหาร และสร้างรายได้เสริมในการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่วนราชการ ภาคเอกชน ระดับจังหวัดและอำเภอร่วมมอบ

โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอน้ำเกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด คลังจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 7 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

Related posts