7 ครู คนดีเพชรบูรณ์ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

เพชรบูรณ์ – 7 ครู คนดีเพชรบูรณ์ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

 

วันที่ 15 ต.ค.63 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2563 สำหรับการประชุมในวันนี้มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ได้แก่ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์

และรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อครู เพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ และมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ พิจารณาแนวทางการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการและวิธีการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลฯ


สำหรับคุณครูที่ได้รับการเสนอชื่อและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นแล้ว มีจำนวน 7 คน ได้แก่
1) นางกุมารี ทับทิมหล้า ครูชำนาญการโรงเรียนหนองไผ่ เสนอรายชื่อโดยสถานศึกษา โรงเรียนหนองไผ่
2) นางศศิธร คตสุข ครูชำนาญการพิเศษเสนอรายชื่อโดยนายวสันต์ เกษามูล ศิษย์เก่า โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
3) นางชโลธร กีรติศักดิ์กุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม เสนอรายชื่อโดยโดยสถานศึกษา โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม


4) นายแดนชัย สิงห์สนิท ครูชำนาญการพิเศษ เสนอรายชื่อโดยโดย น.ส.กานต์ธิดา จีบแก้ว ศิษย์เก่าโรงเรียนหนองไผ่
5) นางนงเยาว์ นาพิมพ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 เสนอรายชื่อโดยโดยสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47
6) นางรชยา ลั่วตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ เสนอรายชื่อโดยสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังลึก
7) น.ส.นวพร กะกุคำ ครูชำนาญการพิเศษ เสนอรายชื่อโดยโดย น.ส.รัฐวดี ศรีบุญ ศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านดงขวาง


ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ให้ผู้เสนอชื่อครูและครูที่ได้รับการเสนอชื่อมานำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ก่อนประชุมพิจารณาตัดสินในวันที่ 5 พฤศจิกายนและจัดให้มีการรับฟังคำทักท้วงผลการคัดเลือกระดับจังหวัด ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันประกาศรายชื่อ


สำหรับการพิจารณาการคัดเลือก คณะกรรมการฯ กำหนดแนวทางการคัดเลือก โดยให้ผู้เสนอชื่อครูและครูที่ได้รับการเสนอชื่อมานำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสิน การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและกลั่นกรองผลงาน รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่คณะกรรมการฯรวบรวมได้ด้วยวิธีต่างๆ โดยคัดเลือกให้เหลือเพียง 3 คน ซึ่งการดำเนินงานจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts