มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลจัดกิจกรรมทางสังคม การประชุม-เสวนา การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ใน 10 จังหวัดนำร่องและเชื่อมโยง ครั้งที่ 1

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลจัดกิจกรรมทางสังคม การประชุม-เสวนา การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ใน 10 จังหวัดนำร่องและเชื่อมโยง ครั้งที่ 1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสสฺ.) กล่าวเปิดงานโดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
* ผู้เข้าร่วมเสวนา
– คุณ ภรณี ภู่ประเสริฐ ผอ.สำนักสนับสนุนภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ หน่วยงาน สสส.
– คุณ จารุเชฏฐ์ เรืองสุวรรณ รอง ผอ.ฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
– คุณ กฤษณ์ ภูมิสุวรรณ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ อพท.3
– คุณ กิตติ สืบสันติพงษ์ เลขานุการ เครือข่ายฑูตอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
ดำเนินรายการโดย คุณ กฤษนะ ละไล ประธาน มูลนิธิ อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
* ผู้เข้าร่วมการประชุม
– ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– คุณ กิตติ สืบสันติพงษ์ เลขานุการ เครือข่ายฑูตอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
– คุณ กฤษนะ ละไล ประธาน มูลนิธิ อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
– ฑูตอารยสถาปัตย์ จังหวัด ชลบุรี กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี ตาก และ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

*** ข้อมูลข่าว นาย ภูชิชย์ พิทักษ์กรณ์ ฑูตอารยสถาปัตย์ จังหวัดชลบุรี
ภาพข่าว น.ท.หญิง พิมพ์ผกา พิทักษ์กรณ์

Related posts