หลวงพ่อแก้วตาศักดิ์สิทธิ์ อายุ 243 ปีประดิษฐานที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง

นครนายก – หลวงพ่อแก้วตาศักดิ์สิทธิ์ อายุ 243 ปีประดิษฐานที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง

 

ประวัติหลวงพ่อแก้วตา เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ มีอายุราว 243 ปี (พ.ศ.2320-2563) ในช่วงรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี(สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ลักษณะพระพุทธองค์ในอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองแสดงปางมารวิชัยพระพุทธองค์ลายดอกพิกุล ขนาดหน้าตัก 19 นิ้ว

โดยมีประวัติความเป็นมาชาวเวียงจันทน์ได้อพยพมาตั้งรกรากปี พ.ศ.2320 แม่แก้วตา ได้นำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นี้มาด้วย และมีจิตศรัทธาได้สร้างวัดขึ้น ชื่อว่าวัดแก้วตา จึงได้นำพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถปัจจุปันมีอุโบสถหลังเก่าเป็นหลักฐาน และมีแม่สาวหนู มีจิตศรัทธาสร้างวัดขึ้น ชื่อว่า วัดอุดม อยู่ติดกัน

จนกระทั่งประมาณ พ.ศ. 2460 ได้รวมวัดแก้วตากับวัดอุดม เป็นวัดอุดมรัตนาวาส แล้วสร้างอุโบสถขึ้นมาใหม่ ต่อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จมาตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ทรงให้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดอุดมธานี

และเมื่อปี พ.ศ. 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดอุดมธานี ฐานะวัดราษฎร์ ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 และปัจจุบันมี พระครูปริยัติโพธิสุนทร (ประทวน สาดอนบก น.ธ.เอก, ป.ธ. 4 ปบ.ส. , ปวส.) อายุ 53 ปี พรรษา 31 เป็นเจ้าอาวาส (พ.ศ.2557-ปัจจุปัน)

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts