ประกันสังคมเชียงใหม่ Kick Off กิจกรรม Healthy Thailand (ชมคลิป)

เชียงใหม่-ประกันสังคม จ.เชียงใหม่ Kick Off กิจกรรม Healthy Thailand พร้อมร่วมมือกับ รพ.ลานนา เพื่อผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=geevMBLwEUc[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่และสาขาฝาง ดำเนินการวันแรกของโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (kick off) Healthy Thailand เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกัน ตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

โดยได้รับเกียรติจาก นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยในกิจกรรมเปิดตัวของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อผู้ประกันตนในวันนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน และ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลลานนา นำโดยนพ.ดุสิต ศรีสกุล ร่วมพิธีเปิด ในการนี้มีผู้ประกันตน ของโรงพยาบาลลานนาทีมี อายุ 50 ปีขึ้นไป ร่วมรับการฉีดวัคซีน จำนวน 50 คน


นายศรัณยู มีทองคํา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการ “Healthy Thailand” ผู้ประกันตนตระหนักรู้ สุขภาวะที่ดี สู่ฐานวิถีชีวิตใหม่” ขับเคลื่อนนโยบาย Healthy Thailand นี้ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้หน่วยงานที่สังกัดในกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะสำนักงานประกันสังคม นำไปดำเนินการเป็นการเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกัน ดูแลสุขภาพ ของผู้ประกันตน โดยมุ่งเน้นให้การคุ้มครองดูแล ผู้ประกันตน ซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันมากกว่าการรักษา

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคม จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงแรงงานได้จัดโครงการ “Healthy Thailand ผู้ประกันตนตระหนักรู้ สุขภาวะที่ดี สู่ฐานวิถีชีวิตใหม่” ให้ความรู้ด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาให้บริการทางการแพทย์ ดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ประกันตนให้ได้รับการตรวจสุขภาพ

เพื่อค้นหาโรค และเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงโรคเนื่องจากการทำงาน และโรคที่ไม่เนื่องจากการทำงาน มีการปรับสภาพแวดล้อม และสร้างความปลอดภัย จะส่งผลให้ผู้ประกันตน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปกับการรักษาพยาบาล และสามารถลดจำนวนวันลางาน รวมทั้งลดอัตราการเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่ทำให้เกิดอันตราย พิการ และเสียชีวิตลงได้ จึงได้มีนโยบายด้านสิทธิประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันโรคของผู้ประกันตน เช่น

การตรวจสุขภาพเชิงรุกแก่ผู้ประกันตน จำนวน 14 รายการ และมีการปรับปรุงเพิ่มสิทธิปรโยชน์ในรายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบประกันสังคม กรณีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ซึ่งผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี2563 ฉีดฟรีไม่เสียค่าใช่จ่าย ปีละ 1 ครั้ง ในปีนี้จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่15 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ตั้งแต่ปี 2564 จะให้บริการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี โดยผู้ประกันตนสามารถขอรับบริการได้ที่โรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนสิทธิตนเองไว้เท่านั้น

สำหรับผู้ประกันตน ของโรงพยาบาลลานนา ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถเข้ามาขอรับสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้แล้วนับจากวันนี้ จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ ห้องฉีดวัคซีนชั้น 1 อาคาร B และ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 052 134777 ต่อ 2114

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts