สถาบันพระปกเกล้า นักบริหารระดับสูงที่ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24) เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม ของ มูลนิธิออทิสติกไทย

สถาบันพระปกเกล้า นักบริหารระดับสูงที่ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24) เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม ของ มูลนิธิออทิสติกไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 สถาบันพระปกเกล้าฯเข้าเยี่ยมชมและเตรียมจัดทำโครงการวิชาการ “การศึกษาแนวทางยกระดับการเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกโดยกระบวนงานด้านศิลปะ” โดยร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย บริษัทออทิสติกไทยวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด “SE AUTISTICTHAI”และศิลปินระดับประเทศจำนวน 4. ท่าน ทำงานคู่กับศิลปินออทิสติก “Art Story by Autisticthai” โดยมี อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ อ.ยงค์ สุไลมาณ อ.สุขาดา สาครเสถียร เป็นคณะที่ปรึกษา กำหนดกิจกรรมหลัก คือการพัฒนาแผนการเรียนรู้ด้านศิลปะที่เน้นศักยภาพของศิลปินแต่ละบุคคล ทดลองใช้แผนการเรียนรู้ ประเมินผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพ ยกระดับแบรนด์ การตลาดและเตรียมจัดนิทรรศการในต้นปี 2564 พร้อมขยายผลในระดับชุมชนในปี 2564 เป็นต้นไป
คณะนักบริหารที่ศึกษาในหลักสูตรและร่วมกิจกรรมวิชาการครั้งนี้ อาทิเช่นคุณปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร คุณกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อํานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คุณกรัณย์ สุทธารมณ์ กรรมการ บจ. ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) คุณเกียรติภูมิ แสงศศิธร รองอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี เป็นต้นทั้งนี้ นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวขอบคุณ ปปร24 วปอ. ทุกท่าน ที่ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน ที่จะส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้ปกครองของคนพิการ และคนพิการฯให้มีความรู้ความสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดจนสร้างเสริมความแข็งแกร่ง ทางการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตอย่างมีคุณภาพ
#มูลนิธิออทิสติกไทย
#บริษัทออทิสติกไทยวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด
ต.ค.2563

Related posts