คณะทำงานภาคประชาสังคมแม่สะเรียง ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าแม่ฮ่องสอน หวังผลักดันพื้นที่แม่ฮ่องสอนโซนใต้ขึ้นเป็น “จังหวัดแม่สะเรียง”

แม่ฮ่องสอน-คณะทำงานภาคประชาสังคมแม่สะเรียง ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าแม่ฮ่องสอน หวังผลักดันพื้นที่แม่ฮ่องสอนโซนใต้ขึ้นเป็น “จังหวัดแม่สะเรียง”

 


นายอดุลย์ ศุภลักษณ์ ประธานคณะทำงานผู้แทนภาคประชาสังคมในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยื่นหนังสือต่อ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อผลักดันการแยก สามอำเภอสายใต้ (แม่ลาน้อย, แม่สะเรียง, สบเมย) ขึ้นเป็น “จังหวัดแม่สะเรียง” ทั้งนี้ยังเป็นแผนการดำเนินการในระยะยาว ตามแนวคิดของนายสิริรัฐ ชุมอุปการ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์


สำหรับขั้นตอนการดำเนินงาน ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนขึ้นมา ประมาณ 15 คน มีการประชุมวางแผนและดำเนินการมาเป็นลำดับ พร้อมเข้าพบนายอำเภอทั้งสามอำเภอเพื่อเสนอข้อมูลและเหตุผลความจำเป็นครบทั้งสามอำเภอ สรุปมติเป็นไปทิศทางเดียวกัน แต่จากการศึกษาข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์การตั้งจังหวัดใหม่

พบว่า ต้องมีอย่างน้อย 4 อำเภอ คณะทำงานได้ปรึกษาและเก็บข้อมูลด้านลักษณะภูมิประเทศ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนประชากร และการอำนวยความสะดวก ได้ข้อสรุปขอจัดตั้งอำเภอใหม่ที่ตำบลแม่เหาะ และตามหลักเกณฑ์ต้องมี 4 ตำบล เช่นกัน ประกอบด้วย ตำบลแม่เหาะ ตำบลป่าแป๋ ตำบลป่าปง และตำบลกองก๋อย (แยกจากแม่สะเรียง 2 ตำบล สบเมย 2 ตำบล) ซึ่งกำนันและนายก อบต. ทั้งสี่ตำบลได้เห็นชอบร่วมกันและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่แล้ว


คณะทำงานจึงได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนใหม่ เพื่อยื่นหนังสือและขอความอนุเคราะห์สนับสนุน โดยขั้นตอนต่อไปคณะทำงานจะดำเนินการทำความเข้าใจกับทุกหมู่บ้านทุกตำบลทั้งสามอำเภอ จากนั้นมอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านจัดประชุมทำประชาคม รวบรวมเอกสารพร้อมภาพถ่ายรายงานจังหวัด ทั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความต้องการของภาคประชาสังคมคนแม่ฮ่องสอนสายใต้ เพื่อให้พิจารณาการจัดตั้งจังหวัดเป็นไปตามขั้นตอน

สุกัลยา / ถาวร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 081-9503127

Related posts