แม่ฮ่องสอน-อบรมเดคูพาจ บนหมวกสาน กระเป๋า แก่ผู้พิการและผู้ดูแลฯ อบต.แม่สวด สร้างโอกาสการเรียนรู้พัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างงานสร้างรายได้ในอนาคต

แม่ฮ่องสอน-อบรมเดคูพาจ บนหมวกสาน กระเป๋า แก่ผู้พิการและผู้ดูแลฯ อบต.แม่สวด สร้างโอกาสการเรียนรู้พัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างงานสร้างรายได้ในอนาคต

 

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน นางกระจ่างจิต ปิงเมือง วิทยากรอบรมการทำเดคูพาจบนหมวกสาน ได้อบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ จำนวน 15 คน ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการตำบลแม่สวด จำนวน 15 คน โดยใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน ทั้งการอบรมสานเส้น และ การอบรมเดคูพาจบนหมวกสาน บนกระเป๋า ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวดจัดขึ้น

เพื่ออบรมให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการได้มีอาชีพเพิ่มรายได้เสริมสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว ลดอัตราการว่างงานของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพผู้เข้าอบรมให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ศิลปะจากเดคูพาจ ช่วยสร้างโอกาส ในการเรียนรู้ให้กับน้องๆผู้พิการและผู้ดูแล และ ยัง สามารถฝึกพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพได้ในอนาคต


สุกัลยา / ถาวร รายงาน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 081-9503127

Related posts