กรม พก. และ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมหารือความต้องการพัฒนาฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ

กรม พก. และ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมหารือความต้องการพัฒนาฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ

วันนี้ (20 ต.ค. 63) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพฯ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. รักษาราชการแทนอธิบดี พก. นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมหารือความต้องการพัฒนาฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ จัดโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีประเด็นหารือได้แก่ ปัญหา อุปสรรค และความต้องการควมช่วยเหลือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ และ
แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการ ใน 3 มิติ ได้แก่ การฝึกอาชีพ การมีงานทำ และความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน การพัฒนาอาชีพคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 โดยมี ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ร่วมหารือประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานคนพิการ 7 ประเภท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

Related posts