‘รมว.สุชาติ’ ส่ง ‘ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ลุยสระแก้ว ติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน

‘รัฐมนตรีสุชาติ’ มอบหมายให้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน รับฟังสภาพปัญหา ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านแรงงาน พร้อมตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ/ กลุ่มผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และผู้ป่วยประกันสังคม

 


วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถึยร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ตรวจเยี่ยมราชการ เพื่อประชุมติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานที่สำคัญ รวมถึงปัญหาอุปสรรคด้านแรงงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว


ทั้งนี้ นายสุรชัย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการสาธิตการขับรถโฟลฺคลิฟท์ด้วยเครื่องจำลองการฝึก Simulator สถานที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 และระดับ 2 และการฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สาขาช่างเชื่อม Tig และสาขาช่างเชื่อม Max ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ

พร้อมชมกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ/ กลุ่มผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วอาทิ การทำมาลัยกร ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงตลาด OTOP ของจังหวัดสระแก้ว ปัจจุบัน โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.วัฒนานครได้เปิดรับนักเรียน จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นแรก จำนวน 70 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 30 คน
จากนั้น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ยังได้ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จำนวน 10 ราย

Related posts