ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมอบรม Spa Manager รุ่นที่ 21

เชียงใหม่-ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมอบรม Spa Manager รุ่นที่ 21

 

สปาเพื่อสุขภาพเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพทางธุรกิจสูงระดับโลก ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีอัตลักษณ์ในการกําหนดมาตรฐานการบริการด้านสปาเพื่อสุขภาพและมีศักยภาพทางตลาดอย่างมาก โดยได้นำเอาภูมิปัญญาไทยเข้ามาใช้ในการดูแลสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดี การพัฒนาคุณภาพงานด้านสปาเพื่อสุขภาพที่มีความทันสมัย มีองค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย การพัฒนาองค์ความรู้และศาสตร์การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อผู้ที่อยู่ในธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ เจ้าของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) รุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 2-18 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิคการบริการและขั้นตอนต่างๆ ในการจัดบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แนวทางในการดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการจัดบริการและดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อ ประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร อายุ 20 ปี ขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หากวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพหรือนวดเพื่อสุขภาพหรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือจากสถาบันที่เรียน หรือมีเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย1.หมวดความรู้พื้นฐานทั่วไป ได้แก่ ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสปาเพื่อสุขภาพ เช่น หลักการดำเนินธุรกิจสปา หลักจิตวิทยาเพื่อการดำเนินงานในสปา ความเครียด การจัดการสุขภาพองค์รวม จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพสปา เป็นต้น
2. หมวดความรู้เฉพาะ เป็นหมวดความรู้ด้านสปาเพื่อสุขภาพโดยตรง เช่น สุขภาพองค์รวม การบริหารจัดการสปา เอกลักษณ์สปาไทย การนวดเพื่อสุขภาพ สุขภาพและความงาม เป็นต้น3. ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพอย่างน้อย 2-3 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังการบรรยายจากผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) ที่มีประสบการณ์4. ทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) ของกระทรวงสาธารณสุข

โดยวิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา และผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน โดยผู้ผ่านรับการอบรมทุกท่านจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 – 949138 , 053 – 935033 โทรศัพท์มือถือ 092- 5467309 และ ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ http://www.nurse.cmu.ac.th/spamanager

 

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts