สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยเข้าร่วม การสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาโครงการศึกษาสำรวจเพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยเข้าร่วม การสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาโครงการศึกษาสำรวจเพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยในการเดินทางทางถนนเพื่อเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา
นายภัทรพันธุ์ กฤษณา คณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และ นายวีรวิทย์ คมกฤช เข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาโครงการศึกษาสำรวจเพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยในการเดินทางทางถนนเพื่อเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการเด็กและผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคมระยะที่4

จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและได้รับสนับสนุนงบประมาณมาจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)
การสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาในครั้งนี้โดยมีเนื้อหาสำคัญสรุปได้ดังนี้ …(อ่านได้ในช่องคอมเม้นท์ด้านล่าง)

เราสามารถเข้าไปดูโครงการที่ทำการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับคนพิการได้ที่ www.mot.go.th และเข้าไปที่ไอคอนที่เขียนว่า”การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับผู้พิการ”

Related posts