ลำพูน – รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย

ลำพูน – รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย

 

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 63 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน บ้านน้ำบ่อเหลือง ม.15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน/ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. พร้อมด้วย พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) ,หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรชาวจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับฯ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนลำไยเป็นอย่างมาก คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 63 อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ที่ขึ้นทะเบียนกับ กรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน โดยให้ความช่วยเหลือในอัตราไร่ละ -2,000.00- บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ (อายุลำไยตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) โดยประมาณ 200,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1.2 ล้านไร่ ภารกิจเพื่อพบปะพูดคุย รับทราบปัญหาของเกษตรกร ผู้ปลูกลำไย ถึงแนวทาง มาตรการในการช่วยเหลือ และการแก้ไขปัญหาลำไย ในระยะยาว

จากนั้น รมช.กระทรวงฯได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จ.ลำพูน มีเกษตรกรชาวสวนลำไย ที่เข้าร่วมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จำนวน 45,284 ราย จำนวน 88,731 แปลง เนื้อที่ 321,037.68 ไร่ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น -645,050,580.00-บาท (-หกร้อยสี่สิบห้าล้านห้าหมื่นห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน-) โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.) เริ่มดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรชาวสวนลำไย ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 63 ถึง 15 ธ.ค. 63 และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 4-0 จำนวน 44 ราย 44 แปลง เนื้อที่ 177-3 -09 ไร่ เพื่อการจัดสรรที่ดินแก่เกษตรกร ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอีกด้วย


______________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts