นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยพร้อมผู้แทนคนพิการ ต่างๆ เข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นหัวข้อ “กฎหมายต้นแบบเพื่อการคุ้มครองสิทธิคนพิการ ” เพื่อจัดทำเป็นร่างกฎหมายต้นแบบ

นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยพร้อมผู้แทนคนพิการ ต่างๆ เข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นหัวข้อ “กฎหมายต้นแบบเพื่อการคุ้มครองสิทธิคนพิการ ” เพื่อจัดทำเป็นร่างกฎหมายต้นแบบ

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย นางราตรี พุ่มจำปา นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส นางสาวภัสวรินทร์ กิตติโชคกุลพัทธ์ นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนา คนพิการไทย นายปิยะบุตร เทียนคำศรี ประธานกลุ่มอาสาเขตบางเขน และทูตอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล กทม.และผู้นำคนพิการทางการทองเห็น
ได้รับเกียรติ เชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น เนื่องด้วย นายพรเทพ เตียเจริญวรรธน์ นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ทำวิจัยเรื่อง “กฎหมายต้นแบบเพื่อการคุ้มครองสิทธิคนพิการ” จากการวิจัยได้สำเร็จลุล่วงและจะสามารถนำผลการวิจัยไปจัดทำเป็นร่างกฎหมายต้นแบบเพื่อการคุ้มครองสิทธิคนพิการและเพื่อให้ร่างกฎหมายต้นแบบที่จะจัดทำขึ้นมานั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นจึงได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อวิพากษ์และข้อแนะนำไปปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่สมบูรณ์ต่อไป
ซึ่งในการนี้ ศาสตราจารย์ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมสัมมนา ในการนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงกฎหมายต้นแบบเพื่อการคุ้มครองสิทธิ ของคนพิการให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมต่อไปซึ่ง โมเดลกฎหมายต้นแบบ จากการทำวิจัยในครั้งนี้ จะสามารถส่งผลนำไปต่อยอดพัฒนา การออกกฎหมายต่างๆ ที่มีความ ครอบคลุม และคุ้มครอง รวมถึงการพิทักษ์สิทธิของคนพิการต่างๆได้อย่างทั่วถึง โดยจัดทำเป็น 4 หัวข้อ หลักๆ ดังนี้ ข้อ 1 การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการตามกฎหมาย ข้อ 2 การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประสานการศึกษา ข้อ 4 ด้านแรงงาน

ทั้งนี้ นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย เป็นตัวแทน กล่าวขอบคุณ “คณะผู้จัดทำวิจัยฯ” และ “ศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ มัลลิกะมาลย์” ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ โดยการมุ่งเน้น การสร้างโมเดลกฎหมาย ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิต่างๆ ที่จะส่งผลให้คนพิการนั้นมีกระบวนการการเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม และไม่เป็นความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตามสิทธิมนุษยชนที่ได้กล่าวไว้ถึงความเท่าเทียมและความเสมอภาคด้วยความเป็นมนุษยชาติ
หากผลการวิจัยในครั้งมีประโยชน์ต่อการที่จะทำให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ ให้กับคนพิการ นั้นเข้าถึงได้โดยสะดวก และปราศจากอุปสรรคต่างๆ โดยให้มีความสอดคล้องกับในยุคสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒพัฒนาการมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นกฎหมายคนพิการจึงจำเป็นและมีส่วนสำคัญที่จะต้องมีการ ยกระดับและพัฒนาให้เข้าถึงกับคนพิการได้อย่างแท้จริงต่อไป ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ.โอกาส นี้

 

Related posts