ชุมพร -เปิดศูนย์ธาราบำบัด อันดับแรกของภาคใต้

ชุมพร -เปิดศูนย์ธาราบำบัด อันดับแรกของภาคใต้

วันที่27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น นายธีระ  อนันตเสรีวิทยาผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมาเป็นประธานเปิดศูนย์ธาราบำบัด เทศบาลเมืองชุมพร แห่งแรกของภาคใต้ ณ อาคารศูนย์ธาราบำบัด สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร เทศบาลเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=H3Lr00WwcFo[/embedyt]

นายศรีชัย  วีระนรพานิช กล่าว เทศบาลเมืองชุมพร มีประชากร 33,678 ราย ผู้สูงอายุจำนวน 5,839 ราย ผู้พิการจำนวน 303 ราย ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ป่วยติดตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อีก 101 ราย จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เทศบาลเมืองชุมพร มีภาระหน้าที่ดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ  ให้ความสำคัญกับการดูแลและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองให้ได้มากที่สุด ให้เป็นผู้สูงอายุ และผู้ พิการที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  เกิดภาวะพึ่งพิงให้น้อยที่สุดประกอบกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมพร  ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้น  และมีการดูแลผู้สูงอายุหลากหลายรูปแบบ  อาทิเช่น  จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ  จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพร  จัดตั้งโครงการส่งเสริมอาชีพและการออมต่างๆ  และการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ  เป็นต้น  ปัจจุบันเทศบาลเมืองชุมพรได้ศูนย์ธาราบำบัดแห่งนี้ขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่บำบัด  รักษา  ฟื้นฟูสมรรถภาพกาย  และส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองชุมพร  โดยมีเป้าหมายให้กลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้พิการและประชาชนทั่วไปเหล่านี้  เกิดภาวะพึ่งพิงให้น้อยที่สุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีศูนย์ธาราบำบัด  เทศบาลเมืองชุมพร มีบุคลากรประจำศูนย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธาราบำบัดประกอบด้วย  นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 คน และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา  จำนวน 1 คน เปิดให้บริการ จันทร์ ถึงศุกร์  ตั้งแต่เวลา 8.30 นาฬิกา ถึง 16.30 นาฬิกา ใช้งบประมาณเทศบาลเมืองชุมพร ในการก่อสร้างทั้งสิ้น  18,000,000 บาท

นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา กล่าวว่า จากสถานการณ์ของสังคมโลกในปัจจุบัน  โลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ซึ่งในอีก  5  ปีข้างหน้าประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  โดยการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจร  และมอบหมายให้กระทรวงต่างๆ อาทิเช่น  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงมหาดไทย  และสมาคมสถาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยร่วมกันกำหนดรูปแบบการดำเนินงานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตข้างหน้านี้ ดังนั้นการที่เทศบาลเมืองชุมพรได้เล็งเห็นปัญหาและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตข้างหน้า  และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ  โดยจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ  รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ธาราบำบัด  เทศบาลเมืองชุมพรแห่งนี้จึงเป็นการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ผมจึงต้องขอขอบคุณและขอชื่นชมเทศบาลเมืองชุมพร  ที่ให้ความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการและรวมถึงประชาชนในความรับผิดชอบเป็นอย่างยิ่ง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์ธาราบำบัด เทศบาลเมืองชุมพรแห่งนี้จะเป็นประโยชน์ในการเป็นสถานที่บำบัดรักษา  ส่งเสริม  ฟื้นฟูสมรรถภาพกายและผ่อนคลายสุขภาพใจแก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดสร้างศูนย์ธาราบำบัด  เทศบาลเมืองชุมพรแห่งนี้

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

Related posts