พก. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำระบบผู้ช่วยคนพิการ ครั้งที่ 1/2563

พก. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำระบบผู้ช่วยคนพิการ ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (28 ต.ค. 63) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 3 บ้านราชวิถี เขตราชวิถี กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบผู้ช่วยคนพิการ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อทราบการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ รายงานทำเนียบศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ (IL) ทั่วประเทศไทย และพิจารณาการปรับแก้ไขคุณสมบัติผู้ช่วยคนพิการ การพิจารณาเสนอ (ร่าง) คำสั่งคณะทำงานแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบผู้ช่วยคนพิการ การปรับแก้ไขเร่งหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการประเภทคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย โดยมีอาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยองค์กร สมาคมคนพิการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมการประชุม
#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ #ข่าวสารพก.

Related posts