ผู้อำนวยการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ

ผู้อำนวยการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ

เมื่อ วันอังคารที่ 27 ต.ค. 2563 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดย นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนิงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ซึ่งจากที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันจันทร์แรกในเดือนตุลาคมของทุกปีเป็น “วันที่อยู่อาศัยโลก” พก. จึงได้บูรณาการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ มาตรา 20 (10) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ ได้จัดการประชุมดังกล่าว เพื่อซักซ้อมผู้ปฏิบัติงานดังนี้ กำหนดขั้นตอน วิธีการและรูปแบบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยบริการในพื้นที่ และการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ในฐานะพี่เลี้ยงเพื่อขับเคลื่อนงาน การสนับสนุนงบประมาณและเงินกองทุนฯ ผ่านกลไกคณะทำงานฯ รวมถึงคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับจังหวัด และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยบริการในพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กตัญญู หอสูติสิมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ม.มหาสารคาม พันตำรวจโทบัณฑิต ประดับสุข สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณชัยพร ภูผารัตน์ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

Related posts