3 วันสุดท้าย สตม.แจ้งเตือนต่างชาติยื่นวีซ่าอยู่ไทยต่อ ก่อนครบกำหนดวันอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 31 ต.ค. นี้”

“3 วันสุดท้าย สตม.แจ้งเตือนต่างชาติยื่นวีซ่าอยู่ไทยต่อ ก่อนครบกำหนดวันอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 31 ต.ค. นี้”

29 ต.ค.63 คณะทำงานโฆษก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) นำโดย พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม. ในฐานะโฆษก สตม., พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1/รองโฆษก สตม., พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบก.ตม.2/รองโฆษก สตม., พ.ต.อ.หญิง เอกอาภา ตันศิริ รอง ผบก.อก.สตม./รองโฆษก สตม., พ.ต.อ.หญิง ทิพวรรณ โยมา ผกก.ฝอ.5 บก.อก.สตม./เลขานุการกองงานโฆษก สตม. และพ.ต.ต.หญิง พัชรี ศรีเผือก สว.กก.2 บก.ตม.1/ผู้ช่วยเลขานุการกองงานโฆษก สตม. ร่วมกันเปิดเผยว่า พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ได้มีความห่วงใยในการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว อันสืบเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และคนต่างด้าวยังคงติดค้างอยู่ในประเทศไทย ซึ่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลง 30 ก.ย. 2563 การขยายระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร จะครบกำหนดและสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ต.ค.2563 นี้แล้ว จึงได้สั่งการให้ทีมงานโฆษก สตม.เร่งประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้คนต่างด้าว ที่อยู่ในประเทศไทยตามประเภทวีซ่าที่กำหนดไว้ ให้รีบดำเนินการมายื่นขออยู่ต่อวีซ่าประเภทต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นภายวันที่ 31 ต.ค.2563 นี้

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนต่างด้าวที่ยังไม่ได้มาขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร ให้รีบติดต่อ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านอย่างเต็มที่ โดยได้คำนึงถึงความปลอดภัยซึ่งเป็นมาตรการในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมถึงความมั่นคงของประเทศ และควบคุมคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรให้ปฏิบัติตามกฎหมายไทย เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง ดังนี้

– คนต่างด้าวต้องมายื่นขออยู่ต่อภายในวันที่ 31 ต.ค.63
– หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด
– โดยสามารถยื่นคำร้องขออยู่ต่อ ณ ตม.พื้นที่ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ สตม. กำหนด เบื้องต้นได้รับอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร ครั้งละ 60 วัน
– โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.63 พร้อมกันหมดทุกประเภท

หากต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ที่ท่านอยู่ หรือเข้าดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th หรือโทร สายด่วน สตม. 1178 ได้ทันที

“ด่วน เหลือ 3 วันสุดท้าย สตม.แจ้งเตือนต่างชาติยื่นวีซ่าอยู่ไทยต่อ ก่อนครบกำหนดวันอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 31 ต.ค. นี้ หากยังจำเป็นต้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย เนื่องจากความจำเป็น ขอให้เตรียมหลักฐานและเอกสารให้เรียบร้อย ยินดีดูแลและให้บริการ ตม.ไทยยินดีให้บริการควบคู่ความมั่นคงของราชอาณาจักรไทย”

29 ต.ค.63 คณะทำงานโฆษก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) นำโดย พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม. ในฐานะโฆษก สตม., พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1/รองโฆษก สตม., พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบก.ตม.2/รองโฆษก สตม., พ.ต.อ.หญิง เอกอาภา ตันศิริ รอง ผบก.อก.สตม./รองโฆษก สตม., พ.ต.อ.หญิง ทิพวรรณ โยมา ผกก.ฝอ.5 บก.อก.สตม./เลขานุการกองงานโฆษก สตม. และพ.ต.ต.หญิง พัชรี ศรีเผือก สว.กก.2 บก.ตม.1/ผู้ช่วยเลขานุการกองงานโฆษก สตม. ร่วมกันเปิดเผยว่า พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ได้มีความห่วงใยในการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว อันสืบเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และคนต่างด้าวยังคงติดค้างอยู่ในประเทศไทย ซึ่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลง 30 ก.ย. 2563 การขยายระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร จะครบกำหนดและสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ต.ค.2563 นี้แล้ว จึงได้สั่งการให้ทีมงานโฆษก สตม.เร่งประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้คนต่างด้าว ที่อยู่ในประเทศไทยตามประเภทวีซ่าที่กำหนดไว้ ให้รีบดำเนินการมายื่นขออยู่ต่อวีซ่าประเภทต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นภายวันที่ 31 ต.ค.2563 นี้

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนต่างด้าวที่ยังไม่ได้มาขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร ให้รีบติดต่อ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านอย่างเต็มที่ โดยได้คำนึงถึงความปลอดภัยซึ่งเป็นมาตรการในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมถึงความมั่นคงของประเทศ และควบคุมคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรให้ปฏิบัติตามกฎหมายไทย เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง ดังนี้

– คนต่างด้าวต้องมายื่นขออยู่ต่อภายในวันที่ 31 ต.ค.63
– หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด
– โดยสามารถยื่นคำร้องขออยู่ต่อ ณ ตม.พื้นที่ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ สตม. กำหนด เบื้องต้นได้รับอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร ครั้งละ 60 วัน
– โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.63 พร้อมกันหมดทุกประเภท

หากต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ที่ท่านอยู่ หรือเข้าดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th หรือโทร สายด่วน สตม. 1178 ได้ทันที

 

Related posts