ชุมพร – สจล.ชุมพร ผลิตบัณฑิตยุค New Normal

ชุมพร – สจล.ชุมพร ผลิตบัณฑิตยุค New Normal

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองอธิการบดี สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร กล่าวว่าเมื่อสถานการณ์วิกฤติ Covid-19ผ่านพ้นไป สังคมของเรา ก็จะก้าวเข้าสู่ยุค New Normal กันอย่างเต็มตัว สถาบันอุดมศึกษาก็เช่นเดียวกัน ต้องปรับเปลี่ยนอย่างมาก ต้องสร้างคนที่มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ต้องพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดของตนเอง ต้องจัดการศึกษา แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และผู้เรียนต้องสามารถปฏิบัติงานได้ในแนวทาง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” ตามนโยบายรัฐบาลและความเป็นจริงที่เปลี่ยนไป โดยในปี  พ.ศ. 2563สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้ผลิตบัณฑิตออกรับใช้สังคมจำนวน 401 คน บัณฑิตคุณภาพเหล่านี้ผ่านกระบวนการศึกษา
ที่เรียกว่า Learning by Doing คือจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนจากของจริงลงมือปฏิบัติจริงตอบโจทย์ยุค New Normalที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=qzJbSFMTmEs[/embedyt]

โดยขณะนี้กำลังเปิดรับสมัคร ปวส.เข้าเรียนต่อปริญญาตรี จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ส่วน ม.6และปวช.จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pcc.kmitl.ac.th ด้วยการออกแบบหลักสูตรใหม่ที่ได้ร่วมมือกับองค์กรภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ นักศึกษา ทุกหลักสูตรต้องเรียนเรื่องของ AI (หุ่นยนต์ / ปัญญาประดิษฐ์)เพื่อตอบโจทย์ยุคNew Normal จึงจัดโครงสร้างหลักสูตรที่ประกอบด้วยกลุ่มวิชา (Module) ที่ผู้เรียนสามารถเรียนกลุ่มวิชาแกนของหลักสูตรแล้ว ยังสามารถข้ามศาสตร์ไปเรียนกลุ่มวิชาที่ตนเองสนใจได้ และบังคับต้องไปเรียนกับองค์กรภาคธุรกิจอีกส่วนหนึ่ง จึงเป็นที่มาของ “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” อาทิเช่นเรียนวิศวะแต่โครงสร้างหลักสูตรกำหนดให้สามารถเลือกเรียนบริหารธุรกิจหรือการเกษตรหรืออื่น ๆ ตามที่ตัวเองสนใจได้อีก และข้อดีของการจัดกลุ่มวิชาแบบนี้ยังรองรับให้น้องๆ  ในระดับมัธยมศึกษาและพี่น้องประชาชนทั่วไปเลือกเรียนในบางวิชาที่สนใจคู่ขนานไปกับนักศึกษาในหลักสูตรของ สจล. แบบเก็บสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) จะใช้เพื่อนำไปประกอบอาชีพหรือสะสมหน่วยกิตและ มาเรียนส่วนที่เหลือเพื่อสำเร็จการศึกษาจนรับปริญญาของ สจล. ก็ได้ นับเป็นอีกก้าวความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นแบบอย่างการผลิตบัณฑิตยุค New Normal อย่างแท้จริง

“ในปี 2564 นี้  สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ทุกหลักสูตรได้ร่วมมือกับองค์กรภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช หลักสูตรการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์ หลักสูตรการผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ และเร็วๆนี้กำลังนำเสนอเปิดหลักสูตรปริญญาตรี ปวส.ต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ด้วยศาสตร์พระราชา”  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง กล่าวเพิ่มเติม

 

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

 

Related posts