นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย เข้ากราบสักการะ “ท่านเข้าคุณพบโชค” วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย

นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย เข้ากราบสักการะ “ท่านเข้าคุณพบโชค” วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 29 และ 30 ตุลาคม 2563ที่ผ่านมา
นายชีวานนท์ พรรัตนธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย เดินทางไปยัง “วัดห้วยปลากั้ง” จังหวัดเชียงราย เพื่อเข้ากราบนมัสการสักการะ พระไพศาลประชาทร วิ. (ท่านเจ้าคุณพบโชค ติสฺาวโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และได้ร่วมสมทบทุนถวายปัจจัย เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนื่องด้วย “วัดห้วยปลากั้ง” เคยเป็นวัดร้างตั้งอยู่บนเนินป่าเขาไร้ผู้คนเหลียวแลแต่วันนี้พลิกฟื้นพัฒนาจากหน้ามือเป็นหลังมือ กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและที่บำเพ็ญธรรมของนักแสวงบุญจากทั่วทุกสารทิศ โดยเฉพาะหมายมั่นตั้งใจดั้นด้นมาให้ถึงเพื่อชมความงามของ “พบโชคธรรมเจดีย์ 9 ชั้น ” ไหว้ขอพร “พระแม่กวนอิม” ไม้จันทร์หอมที่แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทั้งหมดเหล่านี้มาด้วยวิริยะอุตสาหะของพระอาจารย์พบโชค ในการบำรุงพระพุทธศาสนาให้คนละกิเลสสร้างบุญบารมีให้แก่ตนเองที่ได้ดำเนินการมาสร้างพระแม่กวนอิม ก่อปูนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างขณะนี้ทั้งยังบำเพ็ญเมตตาด้วยการรับอุปการะเด็กกำพร้า คนชรากว่า 700 ชีวิต มาเลี้ยงดูส่งเสริมให้เรียนหนังสือมีการศึกษาสร้างอนาคต และ ท่านเจ้าคุณพบโชค ยังได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆอันเป็นสาธารณกุศล และเป็นการสร้างบุญ สร้างกุศต่อเพื่อนมนุษย์โลก ด้วยการสร้าง “โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้ง เพื่อคนยากไร้” เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงประกอบด้วย ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์โพลีคลีนิค และศูนย์ฝึกวิชาชีพเพื่อบริการให้แก่ประชาชนในชุมชนที่มีฐานะยากจนรวมถึงนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญได้มีสถานพยาบาลด้านทันตกรรมเป็นหลักและมีการรักษาโรคทั่วไปแต่ไม่มีการรักษาผู้ป่วยใน Admin โดยให้การดูแลรักษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนอกจากนี้แล้วยังเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือเป็นผู้ที่ไม่มีงานทำให้มีอาชีพในการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองครอบครัวไม่ว่าเป็นผู้ว่างงาน โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณก่อสร้างขั้นต้นกว่า 30 ล้านบาท ด้วยบารมีและพระเดชพระคุณของท่านเจ้าคุณพบโชคจึงมีดำริก่อสร้างโรงพยาบาลฯเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และช่วยปลดทุกข์และเป็นการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์โลก
ทั้งนี้นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรวมถึงประชาชนทั่วไป ชาวไทยและต่างชาติได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุนสร้าง “โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้ง เพื่อคนยากไร้ ได้ที่ “วัดห้วยปลากั้ง” จังหวัดเชียงราย ในทุกๆวันเพื่อเป็นการสร้างสถานพยาบาลให้กับคนยากไร้ คนพิการ และคนด้อยโอกาส เพื่อการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลต่างๆที่อาจจะไม่ครอบคลุมและทั่วถึงต่อเพื่อนมนุษย์ มา ณ.โอกาสนี้โดยพร้อมเพียงกัน

Related posts