การแพทย์แผนไทย ม.อ.เตรียมเปิดหลักสูตร แพทย์แผนไทยตามยุทธศาสตร์ เมืองสุขภาพโลก

การแพทย์แผนไทย ม.อ.เตรียมเปิดหลักสูตร แพทย์แผนไทยตามยุทธศาสตร์ เมืองสุขภาพโลก

 

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการแพทย์แผนไทย สาขาการนวดไทย เพื่อฝึกทักษะทางวิชาชีพ ในเบื้องต้นคาดว่าจะรับจำนวน 20 คน เรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ใช้เวลาเรียน 1 ปี ตาม “แผนงานศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน” ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ในการเป็นเมืองสุขภาพโลก ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพใน 6 สาขาคือ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แพทย์แผนไทย และเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ตอนนี้คณะรัฐมนตรีได้ผ่านหลักการเรื่อง ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันเรียบร้อยแล้ว โดยให้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขรับไปพิจารณาความพร้อมของพื้นที่เพื่อดำเนินการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน และให้ประสานสำนักงบประมาณพิจารณาบรรจุไว้ในแผนงบประมาณปี 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย เปิดเผยว่า คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย เป็นแห่งที่ 3 ของประเทศ จากจำนวนสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพรับรองในสาขาการแพทย์แผนไทย จำนวนทั้งสิ้น 19 แห่ง  ผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 4 ด้าน ประกอบด้วย  1) เวชกรรมไทย ทำหน้าที่ตรวจวินิจฉัยโรค ให้การรักษาด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย 2) เภสัชกรรมไทย ทำหน้าที่ผลิตยา ปรุงยา ประดิษฐยาแผนไทย 3) การผดุงครรภ์ไทย ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอด 4) การนวดไทย  ทำหน้าที่รักษา บรรเทาปวดด้วยการนวด และยาสมุนไพร

และในปีการศึกษา 2565 คณะการแพทย์แผนไทย  เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตร ประกาศป.บัณฑิต ด้านการนวดไทย เพื่อผลิตบุคลากรการแพทย์แผนไทยที่มีความชำนาญในการนวดรักษาโรคที่มีความซับซ้อนสูง เช่น โรคกลุ่ม NCDs และโรคกลุ่มกระดูกและกล้ามเนื้อ และสามารถให้บริการในระดับพรีเมี่ยมแก่ชาวต่างชาติได้ เพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการเตรียมหลักสูตรดังกล่าว  เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย ในเบื้องต้นตั้งเป้าหมายไว้ชั้นปีละ 20 คน แบ่งเป็นภาคการศึกษาละ 10 คน โดยในระยะแรกจะมีการใช้สถานพยาบาลที่มีในพื้นที่ฝั่งอันดามันเป็นแหล่งฝึกปฎิบัติให้กับนักศึกษาของเราด้วย นักศึกษาในหลักสูตร ป.บัณฑิต ด้านการนวดไทย จะได้รับการฝึกปฏิบัติงานทั้งทางด้านการนวดไทย ด้านวัฒนธรรม ด้านภาษา กิริยามารยาท ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนจะเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพื่อให้สามารถบริการทางฝั่งอันดามันครอบคลุม การให้บริการแบบพรีเมี่ยมได้ สอดคล้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นของพื้นที่ ให้บริการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพที่มีมูลค่าสูงกับนักท่องเที่ยวระดับกลางขึ้นไป

ทั้งนี้ ศาสตร์การแพทย์แผนไทยจัดเป็นการแพทย์ทางเลือกในระบบสุขภาพ ประเทศไทยได้เปรียบเรื่องของสมุนไพรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย รวมถึงกรณีของสปาและการนวด ซึ่งเป็นที่ต้องการของชาวเอเชีย และชาวตะวันออกกลาง จากกลุ่มประเทศอาหรับ มีทั้งสปา และสปาฮาลาล ตามหลักศาสนาอิสลาม ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันรองรับนักท่องเที่ยวเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี
คณะการแพทย์แผนไทย เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มีแผนการรับนักศึกษาปีละ 90 คน ผลิตบัณฑิตมาแล้วจำนวน 12 รุ่น ส่วนใหญ่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ได้เข้าทำงานที่สถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และบางส่วนเข้าทำงานในภาคเอกชน เช่น ธุรกิจสปา หรือเปิดธุรกิจส่วนตัว โดยมีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและบริการสุขภาพตามมาตรฐาน HA ขั้น 1 เป็นแหล่งฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพสำหรับนักศึกษา รวมทั้งให้บริการฟื้นฟู บำบัด รักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนทั่วไป  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์

 

 

Related posts