เชียงใหม่-“ประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาล

เชียงใหม่-“ประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาล

 

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังและภาระงานทางการพยาบาล ในเขตบริการสุขภาพที่ ๑ โดยมีนางสาวนาฏยา เอื้องไพโรจน์ หัวหน้าภารกิจด้านการพยาบาล กล่าวรายงานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลของแต่ละจังหวัดในเขตบริการสุขภาพ ที่ ๑ มีความรู้และเข้าใจในเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลังและภาระงานทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

สืบเนื่องจากโรงพยาบาลส่วนใหญ่ต้องบริหารอัตรากำลังพยาบาลในภาวะการขาดแคลน จากสถานการณ์การบริการสุขภาพที่เปลี่ยนไป โรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขต ๑ จึงจัดประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้บริหารทางการพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ ๑ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๒๒๗ คน และมีจัดการประชุม ๒ วัน คือวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม C๗-๑ ชั้น ๗ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์

 

Related posts