นิพนธ์ ชี้ ท้องถิ่นคือหน่วยงานจุดเริ่มต้น ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนในพื้นที่

นิพนธ์ ชี้ ท้องถิ่นคือหน่วยงานจุดเริ่มต้น ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนในพื้นที่

 


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้แทนท้องถิ่น นายอำเภอโคกโพธิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ท้องถิ่นอำเภอโคกโพธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในสังกัดจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ ร่วมในพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมะกรูด


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้ และเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมะกรูด กระทรวงมหาดไทยได้มองเห็นถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการที่จะต้องปฏิบัติงาน และดำเนินภารกิจ ด้านการบริการสาธารณะ ตามอำนาจหน้าที่ เพราะท้องถิ่นถือได้ว่าเป็นหน่วยงานจุดเริ่มต้น ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากอยู่ใกล้เคียงกับประชาชนมากที่สุด หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตำบลมะกรูด และพื้นที่อื่นๆนั้น รัฐบาลทราบถึงกำลังงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า คงจะไม่สามารถจะใช้จ่ายเงินงบประมาณของท้องถิ่นเอง เพื่อการฟื้นฟูได้มากนัก จึงให้ความสำคัญดูแล และไม่ทอดทิ้งการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอแสดงความยินดี กับหน่วยงานเทศบาลตำบลมะกรูด ที่ได้รับงบประมาณจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงมหาดไทยเป็นแห่งแรก สำหรับดำเนินการก่อสร้างอาคาร

สำนักงานเทศบาลตำบลมะกรูดหลังนี้ อาคารสถานที่ทำงานของหน่วยงานราชการ หรืออาคารที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานนั้น มีความสำคัญในด้านขวัญ และกำลังใจเป็นอย่างมาก ต่อผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้อยู่อาศัย เพราะเป็นนิมิตหมายถึงการอยู่เย็นเป็นสุข และความเจริญก้าวหน้า ซึ่งก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ส่วนราชการที่ได้สร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น ในหน่วยงานเสร็จแล้ว ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน หรืออยู่อาศัย จึงมีประเพณีว่าต้องทำบุญ หรือทำพิธีเปิดอาคารนั้นเป็นอันดับแรกก่อน เหมือนกับเมื่อเราสร้างบ้านเรือนเสร็จแล้ว ก็ต้องทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ก่อนเข้าอยู่อาศัยถาวรต่อไป ทั้งนี้เพื่อความสวัสดีมีชัย ในการปฏิบัติงาน และการอยู่อาศัยนั้นเอง จึงขอชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายอำเภอโคกโพธิ์ และขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลมะกรูด ตลอดจนผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้จัดเตรียมการในพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมะกรูดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นสถานที่ปฏิบัติราชการของคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการทุกคน ที่มีความปลอดภัย ทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น และก้าวหน้าพร้อมให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการในพื้นที่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ประชาชน หลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง


โดยที่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมะกรูดหลังใหม่ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2561 จากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นจำนวนเงิน 9,444,000 บาท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ ติดริมถนนทางหลวงหมายเลข 42 และใกล้กับสถานที่สำคัญต่างๆเช่น สถานีบริการน้ำมัน ปตท. มะกรูด สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยสาขาโคกโพธิ์ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ตลอดจนวัด และมัสยิดในพื้นที่ และเป็นเส้นทางหลักของอำเภอโคกโพธิ์ ก่อให้เกิดความสะดวก และเหมาะสมแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ต่อมาจึงย้ายมาปฏิบัติงานราชการ และให้บริการประชาชนในตำบลมะกรูด ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 เป็นต้นมา และในวันนี้ ได้กำหนดพิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ โดยมีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย เป็นประธาน กดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมะกรูด เพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงาน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts