ชุมพร – MOU เทศบาลเมืองชุมพร กับ บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่โซลูชัน(ชุมพร ) จำกัด

ชุมพร – MOU เทศบาลเมืองชุมพร กับ บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่โซลูชัน(ชุมพร ) จำกัด

วันที่17 ธันวาคม 2563  นายศรีชัย วีรนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรพร้อมกับนายพงศ์นริทร์ วนสุวรรณกุล ผู้รับมอบอำนาจซึ่งมีอำนาจลงนามของบริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น (ชุมพร) จำกัด จัดพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการ โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า ระหว่างเทศบาลเมืองชุมพร กับ บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่โซลูชัน(ชุมพร ) จำกัด ณ ห้องประชุมนางฟ้า ชั้น2 (ข้างห้องนายก)

นายพงศ์นริทร์ วนสุวรรณกุล กล่าว บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่โซลูชัน (ชุมพร) จำกัด เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชน เป็นพลังงานไฟฟ้า เทศบาลเมืองชุมพร มูลค่าการลงทุนไม่น้อยกว่า 812 ล้านบาท ด้วยระบบเทคโนโลยีเตาเผาแบบตะกรับ (Stoker Type Incinerator) ที่มีการทำ งาน แบบต่อเนื่องสามารถกำ จัดขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 200 ตันต่อวัน พร้อมระบบผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดกำ ลังผลิต 5 เมกะวัตต์ และระบบบำบัดมลพิษที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด บนที่ดินที่ บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่โซลูชัน(ชุมพร) จำกัด เป็นผู้จัดหามา ซึ่งตั้งอยู่ติด กับบริเวณสถานที่กำ จัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชุมพรเดิม บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน(ชุมพร) จำกัด ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการโครงการฯ เป็นเวลารวม 20 ปี ไม่รวมระยะเวลาในการก่อสร้างและติดตั้ง เครื่องจักรที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 ปี รวมเป็นระยะเวลาตามสัญญาไม่เกิน 25 ปี รวมทั้งบริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน(ชุมพร) จำกัด จะต้องดำเนินการขุดรื้อมูลฝอยเก่า เข้าสู่ระบบเพื่อกำจัดวันละไม่น้อยกว่า 100 ตัน ด้วย ค่าบริการกำจัดมูลฝอย บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน(ชุมพร) จำกัด ต้องคิดค่าบริการกำจัดมูลฝอยในอัตรา 600 บาทต่อตัน โดย สามารถขึ้นอัตรา ค่าบริการกำจัดมูลฝอยได้ไม่เกินร้อยละ 10 ในทุก ๆ 5 ปี

นายศรีชัย วีรนรพานิชเปิด เผยว่า เทศบาลเมืองชุมพร ได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและประสานความร่วมมือจากทีมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระ นครเหนือ ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านสิ่งแวดล้อม เป็นที่ปรึกษาเพื่อนำเสนอโครงการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีมติเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ให้เทศบาลเมืองชุมพรดำเนินการคัดเลือกเอกชน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 เพื่อเข้าดำเนินโครงการฯ เทศบาลเมืองชุมพรได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเอกชน โดยนำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และใช้วิธีการประมูลซึ่งเป็นวิธีการและขั้นตอนซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการ มูลฝอย พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนด เอกชนผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีการประมูล (ประกวดราคา) คือบริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่โซลูชัน (ชุมพร) จำกัด และขอขอบคุณรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ให้ความสำคัญ ในเรื่องการแก้ปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อม และในวันนี้ทางเทศบาลได้ดำเนินการลงนามสัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการ โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า กับ บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่โซลูชัน(ชุมพร ) โดยใช้งบประมาณ 812 ล้านบาท เป็นทุนของภาคเอกชน 100 % และขอขอบคุณพี่น้องชาวชุมพรที่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงกับโครงการฯ ในครั้งนี้ทุกภาคส่วนและทุกๆฝ่าย ในระยะเวลาถึง 23 ปี ที่ทางเทศบาลเมืองชุมพรได้นำขยะไปทิ้ง ในพื้นที่ตำบลหาดพันไกร

บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่โซลูชัน(ชุมพร) จำกัด จ่ายตอบแทนให้แก่ท้องถิ่น ดังนี้ ผลตอบแทนที่ท้องถิ่นจะได้รับ

การสนับสนุนเงินอุทิศจำนวนไม่น้อยกว่าร้อย ละ 5 ของค่าบริการกำจัดมูลฝอยที่เก็บได้ให้แก่ เทศบาลเมืองชุมพร จัดตั้งในรูปแบบกองทุน จ่ายค่าตอบแทนให้แก่เทศบาลเมืองชุมพร ร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิที่ได้จากการจำหน่าย กระแสไฟฟ้า

สนับสนุนเงินอุทิศในอัตราตันละ 10 บาท แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านเขากล้วย 1 2 3 สำหรับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ของระบบ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองชุมพรนับแต่ สิ้นสุดสัญญา ถือเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งในการจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองชุมพรตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อให้ขยะมูลฝอยได้รับการ กำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ก่อให้เกิดรายได้ให้ท้องถิ่นได้นำไปจัดบริการสาธารณะอื่น ๆ แก่ประชาชน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งผลให้ปริมาณขยะมูล ฝอยสะสมในภาพรวมของจังหวัดชุมพรลดลงได้ในอนาคต

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

 

 

Related posts