องคมนตรี ชื่นชม เลขาฯ และการทำงาน ศอ.บต.เป็นสภาความมั่นคง และรัฐบาลส่วนหน้า พร้อมเคียงข้างพี่น้องประชาชน ยกระดับพื้นที่ จชต. อย่างแท้จริง

องคมนตรี ชื่นชม เลขาฯ และการทำงาน ศอ.บต.เป็นสภาความมั่นคง และรัฐบาลส่วนหน้า พร้อมเคียงข้างพี่น้องประชาชน ยกระดับพื้นที่ จชต. อย่างแท้จริง

 


ที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ เดินทางเยือน ศอ.บต. เพื่อรับฟังการขับเคลื่อนแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และความก้าวหน้าห้วงปีที่ผ่านมา โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ให้การต้อนรับ
โดยความก้าวหน้าของโครงการแต่ละโครงการ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มโอรังอัสลี ในปี 2564 ได้รับรองสถานะบุคคลและออกบัตรประจำตัวประชาชนแก่โอรังอัสลี จำนวน 40 ราย และเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร์ 18 ราย พร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพและการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านโครงการสานใจไทย จัดมาแล้ว 37 รุ่น มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 8,666 คน ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการเห็นถึงความรักและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ด้าน โครงการรถสิริเวชยาน ดำเนินการออกรถไปในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ พี่น้องประชาชนต่างซาบซึ้งในน้ำพระทัยของในหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์


นอกจากนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้กล่าวถึงการดูแลพี่น้องประชาชน จชต.ในห้วงปีที่ผ่านมาว่า ศอ.บต. ได้ส่งเสริมให้พี่น้องที่อาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล เลี้ยงปูทะเล เพื่อเป็นอีกอาชีพสร้างรายได้ เนื่องจากใช้ระยะเวลาเลี้ยงลูกปูเพียง 5 เดือนก็สามารถนำไปจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้แล้ว ส่วนโครงการเมืองต้นแบบ 3 เหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมแต่ละเมืองตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ อาทิ เมืองต้นแบบเบตง เมืองแห่งการท่องเที่ยวและพึ่งพาตนเอง ในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้กว่า 132 ล้านบาท ซึ่งเมื่อได้รับผลกระทบโรคระบาดโควิด 19 ส่งผลให้สถานการณ์การท่องเที่ยวไม่สู้ดีนัก แต่คาดว่า หากมีการเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้ง จะมีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวมากกว่าเดิม ในส่วนผลกระทบโรคระบาดโควด 19 มีพี่น้องเดินทางกลับประเทศ 26,000 คน ศอ.บต.ได้ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม หาเลี้ยงตนเอง และส่งไปทำงานที่ จ.เพชรบุรีบางส่วน สำหรับพี่น้องที่มีความพร้อมออกนอกพื้นที่
“นอกจากนี้ ขณะนี้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ยังพบปัญหาโรคใบยางร่วง โรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นกับต้นยางของพี่น้องประชาชน โดยในพื้นที่ จ.นราธิวาส ได้รับผลกระทบกว่า 800,000 ไร่ ศอ.บต. ร่วมกับการยาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการโดยด่วนที่สุด เพื่อยับยั้งและแก้ไขปัญหา เพราะยางคือชีวิตของคนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่สงบลงและดีขึ้นตามลำดับ แม้สถานการณ์จะยังไม่ยุติ แต่เราเห็นถึงการมีชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน การเข้ามาของนักท่องเที่ยว และความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเห็นได้ชัด” เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าว

ด้านองคมนตรี กล่าวภายหลังฟังบรรยายสรุปว่า ศอ.บต. ดำเนินงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยนำมาแตกขยายเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ภูมิใจกับผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของ ศอ.บต. วันนี้ไม่สามารถแนะนำการทำงานแก่เลขาธิการ ศอ.บต. และพี่น้องข้าราชการ ศอ.บตได้ นอกจากคำชื่นชมและแสดงความยินดี ที่ทำงานสืบทอดงานของ ศอ.บต.ได้ดียิ่ง นำองค์กรมาถึงจุดของความเป็นสภาความมั่นคงส่วนหน้า เป็นทั้งรัฐบาลประกอบด้วยกระทรวง ทบวง กรมส่วนหน้า และทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากว่าสมัยอดีต ภูมิใจกับ ศอ.บต.และ เลขาธิการ ศอ.บต. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร อย่างยิ่ง
นอกจากนี้ องคมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปยังมัสยิดกลางประจำ จ.ยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา ได้รับฟังประวัติความเป็นมาของมัสยิด และพบปะเยี่ยมเยียนโต๊ะอิหม่าม ผู้นำศาสนา และราษฎรในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของมัสยิดกลางแห่งนี้ โอกาสนี้ โต๊ะอิหม่าม ผู้นำศาสนา และราษฎร ร่วมสวดดุอาร์ เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts