สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อขับเคลื่อน และยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อขับเคลื่อน และยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/2563 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. – 16.30 น. ณ ร้านยิ้มสู้คาเฟ่ (Yimsoo Cafe) ห้องประชุมหลุยส์ ชั้น 1 ซอยอรุณอมรินทร์ 39, ถนน อรุณอมรินทร์, แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมนำทีมโดย
1.นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารฯ
2.นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล อุปนายก คนที่ 5 เหรัญญิก
3. นายศุภชีพ ดิษเทศ อุปนายก คนที่ 2เลขาธิการ
4. นางนุชจารี คล้ายสุวรรณ อุปนายกคนที่ 1 / นายทะเบียน
5. นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานฝ่ายการศึกษา
6. นางวาสนา สำลีรัตน์ ประธานฝ่ายสวัสดิการ
7. นายพีรพงศ์ จารุสาร ประธานฝ่ายกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
8. นายไพโรจน์ เจริญวิไลศิริ กรรมการ
9. นางอัญชลี แก้วฝ่ายนอก ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
10.นางอรุณี ลิ้มมณี ประธานฝ่ายเด็ก เยาวชน สตรีและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
11. นายปราโมทย์ ธรรมสโรช ประธานฝ่ายส่งเสริมพัฒนาองค์กร
12.
13. นายสำเริง วิระชะนัง ประธานฝ่ายอาเซียน
14. นางภานินี ธรรมธัชพิมล ประธานฝ่ายจิตอาสาและพัฒนาศักยภาพ
15. นายมณเฑียร บุญตัน ประธานฝ่ายต่างประเทศและกิจการพิเศษ
16. นายเอกกมล แพทยานันท์ อุปนายกคนที่ 4 / ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16. นางสาวเทวิกา วงษ์ยาทัน กรรมการบริหาร
17.นางพิศมัย สุวรรณรังสี กรรมการบริหาร
18. นางจินตนา รุ่งเรืองวงศ์ กรรมการบริหาร19 นางพัชรี มีเย็น กรรมการบริหาร
และการส่งมอบงานให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านคนพิการต่อไป

Related posts