ชุมพร – วันตำรวจ 17 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชุมพร – วันตำรวจ 17 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่ 17 ตุล…

Read More

องคมนตรี มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี.เทค) (ชมคลิป)

ชลบุรี-องคมนตรี มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคต…

Read More

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมงานพหุวัฒนธรรมดำนาร่วมกับชาวบ้าน ตามโครงการ “ พลิกนาร้าง เป็นนารัก ”

สงขลา-แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมงานพหุวัฒนธรรมดำนาร่วมกับชาวบ้าน ตามโครงการ “ พลิกนาร้าง เป็นนารั…

Read More

สถาบันพระปกเกล้า นักบริหารระดับสูงที่ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24) เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม ของ มูลนิธิออทิสติกไทย

สถาบันพระปกเกล้า นักบริหารระดับสูงที่ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองใน…

Read More

กาฬสินธุ์-เสริมบารมีพุทธาภิเษกพระพุทธบัวบานมิ่งมงคล

คณะสงฆ์ร่วมกับเทศบาลตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมทำบุญใหญ่เสริมบารมี…

Read More

กาฬสินธุ์-บวงสรวงพระยาชัยสุนทรสืบสานสัมพันธ์ลูกหลานปู่ (ชมคลิป)

“วิรัช พิมพะนิตย์” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า …

Read More

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมอบเงินสินไหมแก่ญาติผู้เสียชีวิตรายละ 5 แสนบาท

ปทุมธานี-บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมอบเงินสินไหมแก่ญาติผู้เสียชีวิตรายละ 5 แสนบาท …

Read More