ก.แรงงาน เยี่ยมสถานประกอบการ จ.บุรีรัมย์ มุ่งคุ้มครองสิทธิ – สวัสดิการแรงงานได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม

ก.แรงงาน เยี่ยมสถานประกอบการ จ.บุรีรัมย์ มุ่งคุ้มครองสิทธิ – สวัสดิการแรงงานได้รับกา…

Read More

ภูเก็ต –  คณะผู้แทนรัฐสภาไทย เข้าร่วมการประชุม (SEAPAC) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับถึงไทยแล้ว พร้อมความร่วมมือภาคีต่อต้านการทุจริต ทรัพยากรสีเขียว

  ภูเก็ต –  คณะผู้แทนรัฐสภาไทย เข้าร่วมการประชุม (SEAPAC) ภูมิภาคเอเชียตะวันออก…

Read More