ชุมพร – แถลงผลงาน อบจ.ชุมพร ปี 66 มุ่งเน้น นโยบายสาธารณะตามนโยบาย 9 ด้าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ชุมพร – แถลงผลงาน อบจ.ชุมพร ปี 66 มุ่งเน้น นโยบายสาธารณะตามนโยบาย 9 ด้าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันนี้(7 ธ.ค. 66) เวลา 9.30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาคาร 8 เหลี่ยม โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ นายกฯ อบจ. ชุมพร พร้อมด้วย นายไชยพงษ์ ทองคำ ประธานสภา ชุมพร อบจ.ชุมพร ว่าที่ร้อยตรี ธีระยุทธ์ แย้มโสพิศ ปลัด อบจ.ชุมพร สมาชิกสภา อบจ.ชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ  ท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พี่น้อง สื่อมวลชน  แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  และสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดชุมพร  คณะผู้บริหาร-หัวหน้าหน่วยงาน จ.ชุมพร  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จ.ชุมพร เข้าร่วม การแถลงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566

นายนพพร อุสิทธิ์ นายกฯ อบจ. ชุมพร กล่าวว่า  รู้สึกยินดีและใคร่ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาให้ ความสำคัญ  และให้เกียรติมาร่วมในงานแถลงข่าวรายงานผลการ ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันนี้ นับตั้งแต่วันที่กระผม/ได้รับโอกาสให้เข้ามารับใช้พี่น้องชาวจังหวัดชุมพร  ในฐานะผู้บริหารองค์กรอันทรงเกียรติแห่งนี้/ กระผมมี ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชุมพรของเรา ให้เป็น “องค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบูรณาการ การจัดบริการสาธารณะ ที่เป็นเลิศ”  คือ การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชุมพร  ตามนโยบาย ๙ ด้าน/และยุทธศาสตร์การพัฒนา ใน ๗ ยุทธศาสตร์   ด้วยการบูรณาการรอบด้าน/ โดยการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อบริการสาธารณะ  ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้อง ชาวจังหวัดชุมพรในทุกด้าน สู่ความเป็นเลิศ  และให้ความสำคัญกับทุก ภาคส่วน/ ในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชุมพร   โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ทุกภาคส่วนในจังหวัดชุมพร ได้รวมพลัง  แสดงถึงความตั้งใจฟันฝ่าสถานการณ์ต่าง ๆ จนเป็นผลสำเร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา/ เป็นอีกหนึ่งห้วงเวลาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  ที่รวมพลังร่วมกับทุกภาคส่วน ในการเดินหน้าพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชุมพร  โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๖นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  ได้ดำเนินงานโครงการที่สำคัญมาก หลายโครงการ   อาทิ การรับมอบโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาให้บ้านพ่อสวยงาม  และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนทั่วโลก ได้รู้จัก”บ้านพ่อ”/ จนปัจจุบันได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศ ขอเข้ารับการศึกษาดูงานจำนวนมาก  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน  ก็เป็นอีกประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องของปากท้องพี่น้องชาวจังหวัดชุมพร  ได้เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร  โดยการการจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้ง ๘ อำเภอให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  ด้านสุขภาพของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพร  ได้รับถ่ายโอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๗ โรง ครอบคลุม ใน ๖ อำเภอ  และอุดหนุนงบประมาณการจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจ ให้โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน ๒๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนบาท)  เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน/ ที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงง่าย รวดเร็ว  และเข้าถึงทุกชุมชนทุกพื้นที่ในจังหวัดชุมพรให้ได้มากที่สุด   อีกทั้งไม่ลืมที่จะส่งเสริมสินค้าการเกษตร  ช่วยเหลืออาชีพหลักของชาวจังหวัดชุมพร โดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนทุเรียนและชาวสวนกาแฟ  ตลอดจนการปรับปรุง พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด/ โดยไม่ละเลยต่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ทรัพย์ในดิน สินในน้ำของจังหวัดชุมพร/การแถลงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรในครั้งนี้/ จึงเป็นการส่งมอบ ผลงานให้ประชาชนชาวจังหวัดชุมพรทุกท่าน  ได้ตรวจสอบผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  ซึ่งผลงานการพัฒนา ท้องถิ่นที่ปรากฎ  นับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง  ผมขอขอบคุณในทุกความตั้งใจ  ความทุ่มเท ความเสียสละ  ของข้าราชการและ ลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  ที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำงาน โดยการรับนโยบาย ทั้ง ๙ ด้าน /นำไปปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดมา

ขอขอบคุณพี่น้องสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชุมพรทุกท่าน  ที่ช่วยตรวจสอบ และร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานในทุกด้านอย่างดียิ่ง   และขอขอบพระคุณภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนสื่อมวลชนทุกสำนัก ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจ ในการเสนอแนะการแก้ไขปัญหา ให้นำไปสู่ ความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน  สิ่งต่างๆ ที่เกิดเป็นรูปธรรมในทุกวันนี้ จะ เกิดขึ้นไม่ได้  หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน ระยะเวลาที่เหลืออีก ๑ ปี ในวาระการดำรงตำแหน่งนายก องค์การบริหารนส่วนจังหวัดชุมพร/ ผมขอให้คำมั่นว่า จะเดินหน้า ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ  จะทำงาน โดยไม่มีวันหยุด  เพื่อสานต่อโครงการอีกมากมายให้สำเร็จ เพื่อให้ จังหวัดชุมพร เป็นเมืองที่เปี่ยมด้วยความสุข และมีการพัฒนาที่ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

Related posts